De ‘brave new world’ van 2017 en 2018

In 2016 kende populisme al de nodige hoogtijdagen: zo kozen de Britten voor vertrek uit de Europese Unie en de Amerikanen voor Donald Trump als hun nieuwe president. In 2017 staan in meerdere Europese landen verkiezingen op de agenda. Het is goed mogelijk dat nationalisme en populisme verder oprukken en andere partijen aan de macht komen. Al deze ontwikkelingen aan het politieke front kunnen van invloed zijn op het economisch beleid in de voornaamste economieën. Hierdoor is het nog lastiger dan anders om voorspellingen te doen over de ontwikkeling van de economie. Om met de woorden van Aldous Huxley te spreken: we staan aan de vooravond van een brave new world.

Maar waar draait het bij het maken van economische voorspellingen eigenlijk om? Het is een kwestie van inschatten hoe de drijvende krachten achter de economie zich ontwikkelen, van aannames formuleren over het economisch beleid en de gevolgen daarvan. Hieronder schetsen wij de belangrijkste ontwikkelingen in de wereldeconomie in de komende jaren, met name in 2017, maar ook in 2018. Ons uitgangspunt is dat de wereldwijde groei licht versnelt, gesteund door een conjuncturele verbetering die al is ingezet en door beleidsmaatregelen in de Verenigde Staten in het bijzonder. Wij verwachten dat de inflatie geleidelijk oploopt, vooral in de VS waar de nieuwe regering waarschijnlijk een expansief beleid gaat voeren terwijl de economie al de toestand van volledige werkgelegenheid nadert. De Chinese economie krijgt ook een duw in de rug door beleidsmatige stimulering, zodat de vertraging hier heel geleidelijk verloopt. In Europa blijft de economische groei iets boven het trendmatige niveau. Op het monetaire vlak stevenen we af op een periode van divergentie: de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve) gaat naar verwachting de teugels aantrekken, terwijl de Europese Centrale Bank (ECB) vermoedelijk haar zeer ruime beleid voortzet en verlengt.

De onzekerheid is voor voorspellers groter dan gebruikelijk. Om te beginnen is het nog afwachten in hoeverre de nieuwe Amerikaanse president zijn populistische verkiezingsbeloften inlost. Verder kunnen het Italiaanse referendum in december, verkiezingen in Frankrijk, Duitsland en, zij het in mindere mate, Nederland leiden tot beleidswijzigingen. Bovendien kunnen ze schokken veroorzaken in het vertrouwen van financiële marktpartijen. Voor de opkomende economieën schuilt het grootste risico in een verkrapping van de financiële condities als de Amerikaanse dollar sterker wordt en de Fed een restrictiever beleid voert. Nog een ander risico voor deze economieën is het toenemende protectionisme. Gegeven de groeivooruitzichten, de verwachte versnelling van de inflatie en de vermoedelijke monetaire verkrapping door de Federal Reserve, denken wij dat de obligatierendementen het laagtepunt zijn gepasseerd en in de jaren 2017 en 2018 geleidelijk oplopen. De Amerikaanse dollar wint volgens ons in 2017 aan kracht en verliest pas in 2018 weer enig terrein. In de komende dagen en weken publiceren wij veel meer gedetailleerde analyses van de vooruitzichten per land, regio en beleggingscategorie.

Helemaal niet zo slecht

Risico’s en onzekerheden zijn er natuurlijk altijd maar de mondiale economische vooruitzichten voor 2017 en 2018 zijn helemaal niet zo slecht. Meerdere factoren die de wereldwijde groei al enige tijd hebben geremd, verliezen aan kracht of vertonen zelfs een omslag. Het ziet ernaar uit dat het economisch beleid sterker dan in het verleden de groei zal stimuleren, ook al gaat dit gepaard met negatieve neveneffecten. De periode van economisch herstel in de VS behoort al tot de langste sinds de Tweede Wereldoorlog. Statistisch gezien neemt dus de kans op een recessie toe. Aan een herstelfase komt echter geen einde omdat deze simpelweg al te lang duurt en er zijn tot nu toe ook onvoldoende knelpunten die erop duiden dat een omslag op handen is. Daarbij komt dat de andere beleidsmix (meer budgettaire stimulering en krapper monetair beleid) die Trump voor de VS voor ogen staat, de vrees voor stagnatie kan verminderen, hoewel niet kan worden uitgesloten dat na aanvankelijke zonneschijn er toch regen komt.

Waarom viel de groei de laatste jaren steeds tegen?

In de afgelopen jaren was het heel gewoon dat voor veel landen de groeivooruitzichten naar beneden werden bijgesteld. Hoe kwam dat? Waarschijnlijk speelden meerdere factoren een rol. Om te beginnen is door demografische ontwikkelingen en de afvlakkende productiviteitsstijging de trendmatige groei sterker gedaald dan economen bereid waren toe te geven. Een tweede factor is het schuldreductieproces. Het belangrijkste thema in de financiële crisis was de excessieve schuldenlast. Vermindering van deze schuldenlast tot een beter beheersbaar niveau was dan ook onvermijdelijk tijdens de herstelfase. Maar om schulden te beperken, moet er worden gespaard. Sparen is goed voor een gezondere balans maar op de korte termijn niet voor de bestedingen en de economische groei. Nog een andere karakteristieke ontwikkeling in de afgelopen jaren is de aanscherping van het toezicht, vooral in de financiële sector. Hierdoor is de beoogde verbetering van de financiële stabiliteit bereikt, maar het heeft onmiskenbaar ook de groei geremd. Voorts bevindt China, al zo’n 15 jaar de belangrijkste aanjager van de wereldeconomie, zich in een overgangsfase naar een lagere groei. Deze overgang is onvermijdelijk en welkom want Beijing moet de economie sturen naar een duurzamer groeimodel.

De tot nu toe genoemde factoren zijn nogal structureel. Daarnaast heeft ook een aantal meer tijdelijke factoren de groei in de laatste paar jaar nadelig beïnvloed. Anders dan in het verleden heeft de scherpe prijsdaling van olie (en andere grondstoffen) sinds medio 2014 nadelig uitgepakt voor de mondiale economische groei. Amerikaanse consumenten hebben, in sterkere mate dan bij eerdere prijsdalingen, de meevaller gebruikt om hun boekhouding op orde te brengen door meer te sparen. Olieproducenten hebben, zoals verwacht, hun investeringen verlaagd. Dit heeft de VS harder geraakt dan in het verleden, omdat door schalieolie en -gas de Amerikaanse energiesector nu groter is. De geringere investeringen in de energiesector hebben het niveau van de totale bedrijfsinvesteringen in de VS naar beneden getrokken. Voor landen die sterk afhankelijk zijn van de export van grondstoffen, resulteerde de prijsdaling in een aanzienlijke verslechtering van de ruilvoet, wat nadelig was voor de groei. Bovendien zagen de regeringen van bepaalde landen, zoals Rusland en Brazilië, zich hierdoor gedwongen om bezuinigingen door te voeren en werden de problemen in deze landen alleen maar groter.

De voorraadcyclus is een andere groei remmende factor geweest. Dit kwam het duidelijkst tot uiting in de VS, waar de voorraadvorming gedurende vijf opeenvolgende kwartalen vanaf het voorjaar in 2015 een negatieve bijdrage leverde aan de totale BBP-groei. Dit is een ongekend lange periode. De laatste keer dat dit gebeurde, was in de jaren vijftig van de vorige eeuw.

visie1

Een laatste factor die hier moet worden vermeld, betreft de investeringen in infrastructuur. In hun bezuinigingsdrift hebben regeringen gekozen voor de gemakkelijke route door de uitgaven voor infrastructuur te verlagen. Dit is niet alleen nadelig geweest voor de economische groei op de korte termijn, maar heeft waarschijnlijk ook het groeipotentieel negatief beïnvloed.

Redenen voor optimisme

Het wordt niet vaak gezegd maar feit is wel dat een aantal van deze factoren die de groei nu al zo’n twee jaar hebben geremd, aan kracht verliezen of zelfs een omslag vertonen. De grondstoffenprijzen zijn sinds begin dit jaar gestegen. De meevaller voor consumenten valt hierdoor weer weg maar de situatie voor de grondstoffensector verbetert wereldwijd. Hierdoor wordt er weer meer geïnvesteerd in deze sector en klimmen landen als Rusland en Brazilië uit de recessie.

Daarnaast is de voorraadcyclus gekenterd. Volgens Amerikaans BBP-cijfers over het derde kwartaal heeft de voorraadvorming voor het eerst in anderhalf jaar positief bijgedragen aan de groei. Afgaande op de cijfers blijft dit de komende kwartalen ook zo.

visie2

De Chinese economie volgt onvermijdelijk een dalende groeicurve maar de beleidsmakers vinden dat de vertraging te snel gaat en hebben een aantal maatregelen genomen om de economische bedrijvigheid een oppepper te geven. Uit recente cijfers komt naar voren dat zij in hun opzet zijn geslaagd: de groei lijkt weer iets aan te trekken. Wij voorzien geen duurzame of significante versnelling van de groei, maar op de korte termijn is het wel positief voor de wereldeconomie. Hierbij moeten we wel aantekenen dat naar onze mening de Chinese beleidsmakers een aantal belangrijke problemen voor zich uit schuiven, zoals de schuldenlast van binnenlandse bedrijven. De kredietverlening groeit weer sneller dan het nominale BBP, zodat de schuldratio’s verder oplopen. Dit is een probleem dat de beleidsmakers op een bepaald moment toch echt onder ogen moeten zien.

Het agressieve monetaire beleid in Europa, vooral sinds de ECB haar programma van kwantitatieve verruiming begin 2015 startte, heeft geleidelijk de groei een belangrijke impuls gegeven. Door het beleid van de ECB zijn de leenkosten voor gezinnen, ondernemingen en overheden gedaald. Hoewel economen het oneens zijn over de effectiviteit van dergelijk beleid, is het in ieder geval wel duidelijk dat banken hun kredietvoorwaarden hebben versoepeld en is de kredietgroei aangetrokken.

visie3visie4

Berekeningen van de potentiële groei hebben een ruime foutmarge maar het is niettemin bemoedigend dat deze berekeningen erop wijzen dat de potentiële groei in de OESO-gebied het laagtepunt is gepasseerd.

visie5

 

Een andere reden die een voorzichtig optimisme over de nabije toekomst rechtvaardigt, is dat de cyclische indicatoren weer een stijgende lijn vertonen in reactie op de verbetering van de aanjagers van de groei. De prijzen van industriële metalen stijgen al enige tijd en doorgaans is dit een vroege indicator van conjuncturele verbetering. De PMI (meet stemming onder inkoopmanagers) voor de wereldwijde verwerkende industrie is de laatste paar maanden verbeterd. Hetzelfde geldt voor de meest recente cijfers van het CPB over de mondiale industriële productie en de wereldhandel. Ook uit de IT-sector komen de laatste tijd bemoedigende signalen. De SOX-index (een index van halfgeleiderfabrikanten die aan de effectenbeurs van Philadelphia zijn genoteerd) bijvoorbeeld loopt dit jaar al enige tijd gestaag op. Dit komt overeen met cijfers uit Taiwan, een economie die sterk leunt op de wereldwijde IT-sector. De Taiwanese export en industriële orders zijn in de loop van dit jaar aangetrokken.

visie6

Een opleving van de wereldwijde IT-sector is om een aantal redenen zeer relevant. Ten eerste is het een economisch belangrijke sector. Ten tweede is de sector vroegcyclisch, zodat een verbetering vaak een gunstig voorteken is voor ontwikkelingen in andere delen van de economie. En ten derde impliceert de opleving van de IT-sector dat bedrijven meer investeren in IT-producten en dit zou weer een positieve uitwerking moeten hebben op de toekomstige productiviteitsgroei.

Eerst was er Brexit, toen Trump en wie weet wat volgt

Nu de groeiremmers van de afgelopen twee jaar geleidelijk verdwijnen, afzwakken of zelfs omslaan in groeistimulansen, wordt verwacht dat de economie in 2017 en 2018 aantrekt, al zal de mondiale groei nog steeds niet spectaculair zijn. Het is echter lastig om voorspellingen te doen van het economisch beleid gedurende deze periode. Dit proces wordt namelijk bemoeilijkt door een aantal problemen. Zo blijft de keuze van de Britse kiezers om de EU te verlaten niet zonder gevolgen voor de economie. Deze gevolgen zijn moeilijk in te schatten qua timing, omvang en zelfs richting. Het is nog niet bekend hoe de relatie tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de EU er straks uit zal zien. Een harde Brexit zal waarschijnlijk een significant negatief effect hebben op de handel en dus op de totale economische bedrijvigheid in het VK en ook, zij het in mindere mate, in de EU. Het uittredingsproces van het VK uit de EU gaat twee jaar duren vanaf het moment dat Artikel 50 van het Verdrag van Lissabon in werking wordt gesteld.  Het precieze moment waarop het proces in gang wordt gezet, is echter nog onzeker. Tegen het plan van de Britse premier May om dit vóór eind maart te doen zonder steun van het parlement, is een proces aangespannen. In eerste instantie met succes, maar de regering is tegen de uitspraak in beroep gegaan. Nog onzekerder is hoe de politieke verhoudingen zich gedurende het uittredingsproces van twee jaar ontwikkelen en hoe een eventuele periode van politieke volatiliteit uitwerkt op het vertrouwen. Een belangrijk maar vaak onderbelicht aspect is welke andere beleidsinitiatieven de Britse regering neemt om het welzijn van de economie te waarborgen. Zo is bijvoorbeeld de koers van het Britse pond sterk gedaald. Dit zal voor de Britse economie als een schokdemper fungeren, zij het ten koste van een hogere inflatie.

De overwinning van Donald Trump heeft haar eigen onzekerheden. Bij een overwinning van Clinton hadden wij gerekend op voortzetting van het bestaande economisch beleid. Niemand kan echter met zekerheid zeggen wat een regering onder leiding van Trump gaat doen. We moeten dus uitgaan van veronderstellingen. Het meest waarschijnlijk lijkt ons dat de nieuwe president een vrij agressieve groeiagenda wil uitvoeren. Forse belastingverlagingen en verhoging van de investeringen in infrastructuur zijn zeer waarschijnlijk. Veel Republikeinen in het Congres zullen er niet van gecharmeerd zijn dat het begrotingstekort en de staatsschuld verder oplopen. Wij gaan er echter van uit dat Trump zal aanvoeren dat zelfs bij de plannen van Paul Ryan, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, het tekort zou stijgen. De belastingverlagingen komen vermoedelijk vooral ten goede van de hogere inkomens. Dit impliceert dat de vraagimpuls minder sterk is dan deze had kunnen zijn. Bovendien neemt de ongelijkheid toen, en dat was al een ernstig probleem.

Een andere hoek waaruit een stimulerend effect op de economie mag worden verwacht, is deregulering, vooral in de financiële sector. Trump heeft aangegeven dat hij de Dodd-Frank wetgeving ingrijpend wil wijzigen. Hij heeft al enkele adviseurs benoemd die hiermee instemmen en hij gaat mogelijk ministers benoemen die ook voorstander van dit idee zijn. Wij denken dat het de economische groei zal stimuleren. Op de lange termijn kan het echter mogelijk wel ten koste gaan van de financiële stabiliteit. Tijdens zijn verkiezingscampagne heeft Trump ook gezegd dat hij andere regelgeving voor bedrijven wil versoepelen. Onder zijn adviseurs bevinden zich enkele aanbodeconomen die deze toezegging wellicht in beleid omzetten. In dit verband geldt echter ook dat veel regeringen beloven de last van regelgeving voor bedrijven te verlichten, maar dat het in de praktijk vaak tegenvalt.

De nieuwe Amerikaanse regering gaat waarschijnlijk het energiebeleid drastisch wijzigen. Het beleid wordt ongetwijfeld gunstig voor binnenlandse energieproducenten, via een versoepeling van de CO2-criteria. Dit zal de economische bedrijvigheid een impuls geven, maar het klimaat wordt wel het kind van de rekening. Verder kan het ook leiden tot lagere olieprijzen. Wij hebben onze voorspellingen voor de olieprijzen al iets verlaagd. Dat neemt niet weg dat we oplopende olieprijzen voorspellen voor 2017 en 2018. Wij verwachten namelijk dat het huidige overaanbod zal omslaan in een tekort.

Het blijft daarnaast nog gissen wat het beleid van Trump als president wordt op gebieden als illegale immigratie, handel, buitenland, etc. Indien hij zijn populistische verkiezingsbeloften nakomt, zullen deze in veel gevallen de groei van de Amerikaanse economie en/of de wereldeconomie aantasten. Trump wil bijvoorbeeld dat alle illegale immigranten het land uit worden gezet. Dit gaat naar schatting om tien miljoen mensen of nog meer en is circa 3% van de totale bevolking. Een exodus van zo’n omvang zou een enorme negatieve schok aan de aanbodzijde veroorzaken. Sinds zijn verkiezing als president heeft Trump zijn toon gematigd; hij heeft het nu alleen nog over ‘criminelen’. Hij schat hun aantal op twee à drie miljoen maar ook de uitzetting van deze groep zou een negatieve aanbodschok betekenen. Omdat immigratie in de afgelopen jaren de belangrijkste factor is geweest in de groei van de Amerikaanse beroepsbevolking, zou een aanscherping van de voorwaarden voor reguliere immigratie ook een aanbodschok inhouden. Dit zou immers de potentiële groei verminderen. Wat de nieuwe regering kan en zal doen, blijft voorlopig nog even afwachten.

Een grotere bedreiging voor de rest van de wereld gaat misschien wel uit van het Amerikaanse handelsbeleid. Trump heeft in zijn campagne sterk ingezet op protectionisme. Wij gaan ervan uit dat handelsovereenkomsten waarover nu nog wordt onderhandeld, in de koelkast worden gezet, maar verwachten niet dat Trump aanstuurt op een handelsoorlog. Integendeel, wij denken dat hij zal proberen bestaande handelsakkoorden te wijzigen, met name op gebieden waar deze voor zijn gevoel nadelig zijn voor de VS. De gevolgen hiervan voor de wereldeconomie zullen in hun totaliteit beperkt blijven, maar de opkomende economieën zullen de meeste pijn voelen.

Het Trump-effect in zijn totaliteit

Zoals gezegd moeten wij, net als alle andere economen, gissen naar de beleidsinitiatieven van Donald Trump in 2017 en 2018 op economisch gebied. Wij denken dat per saldo de Amerikaanse economie een flinke impuls krijgt, maar dit gaat wel ten koste van een oplopend begrotingstekort, een toenemende ongelijkheid, het klimaat en de opkomende economieën, terwijl de risico’s voor de financiële stabiliteit groter worden.

Omdat de stimulering komt op een moment dat de economie zich in een van de langste perioden ooit van ononderbroken groei bevindt en de arbeidsmarkt een toestand van volledige werkgelegenheid nadert, neemt het risico toe dat de inflatie stijgt. Tot nu toe is de inflatie opmerkelijk gematigd gebleven, maar diverse loonindicatoren vertonen inmiddels een duidelijke versnelling. De doorwerking in de inflatie is echter beperkt gebleven, zeer waarschijnlijk omdat de lonen het sterkste stijgen in sectoren waar de productiviteit sterk verbetert. Niettemin is een stijging van de inflatie tot iets boven de doelstelling van de Fed (2%) waarschijnlijk.

visie7

Fed gaat teugels strakker aanhalen dan de markten hebben ingeprijsd

De Fed heeft duidelijk kenbaar gemaakt dat zij de rente in december gaat verhogen. Gegeven onze prognose van een sterkere groei van het Amerikaanse BBP en een iets hogere inflatie, verwachten wij dat de Fed in 2017 en 2018 de monetaire teugels verder aantrekt. Wij denken dat de Fed, inclusief de verwachte rentestap van december, de rente tot eind 2018 met 150 bp verhoogt: 25 bp in 2016, 75 bp in 2017 en 50 bp in 2018. Dit is meer dan in onze eerdere ramingen. Wij hebben dan ook onze voorspelling voor de dollarkoers verhoogd en gaan ervan uit dat de dollar eind 2017 pariteit met de euro
(USD 1 = EUR 1) bereikt, om vervolgens in 2018 weer iets te verzwakken.

visie8

Europa moddert voort

De economie van de eurozone was in de voorbije jaren niet warm en niet koud. Dankzij een groei die iets boven het potentiële niveau lag, is de werkloosheid gedaald en zijn de overheidsfinanciën verbeterd, terwijl de inflatiedruk niet toenam.

In de komende periode zijn tegengestelde krachten werkzaam binnen de economie van de eurozone. Positieve krachten zijn de sterkere groei van de Amerikaanse economie en de mondiale conjuncturele verbetering in de industrie: dit zal ook merkbaar zijn in Europa. Verder verwachten wij dat de euro terrein verliest ten opzichte van de dollar; dit zal de economische bedrijvigheid een bescheiden duw in de rug geven, net zoals het onverminderd ruime monetaire beleid dit zal doen.

Een nieuw element is de mogelijke verschuiving in het economisch beleid. Omdat de begrotingstekorten in het algemeen nog niet voldoen aan de criteria voor de langere termijn, lijken nieuwe bezuinigingsmaatregelen in veel eurolanden onvermijdelijk. De bezuinigingsmoeheid neemt echter duidelijk toe. In de twee belangrijkste landen van de eurozone worden in 2017 verkiezingen gehouden. Populisten en nationalisten vormen volgens de opiniepeilingen een serieuze bedreiging voor de huidige regeringspartijen en de gevestigde politieke orde in het algemeen. Na de overwinning van de populistische Trump zetten de traditionele partijen in Europa mogelijk in op een expansiever beleid. De Europese Commissie pleit nu voor enige stimulering in landen die het zich kunnen veroorloven, in het bijzonder Duitsland en Nederland. Het valt nog te bezien of deze landen de suggestie van de Commissie opvolgen. Hun eigen economie heeft die stimulans immers niet echt nodig, al zou meer geld voor investeringen in infrastructuur weinig kwaad doen. Naar het zich laat aanzien, zal de nadruk in het begrotingsbeleid in ieder geval minder op bezuinigen te liggen. Of dit voldoende is om de populisten van het regeringspluche af te houden, blijft nog onzeker maar een ding is wel zeker: minder bezuinigen, laat staan een bescheiden stimulering, zal de groei van de economie steunen.

Een negatieve kracht is dat de inflatie in de eurozone de komende tijd gaat aantrekken, vooral door basiseffecten en stijgende energieprijzen. Een iets hogere inflatie tast de reële koopkracht van gezinnen aan, omdat de lonen tot op heden niet wezenlijk zijn gegroeid als gevolg van de nog altijd aanwezige onbenutte capaciteit op de arbeidsmarkten. We verwachten wel dat de inflatie onder de doelstelling van de ECB (2%) zal blijven. Een andere negatieve kracht voor de economische groei is de recente stijging van de obligatierentes en spreads van staats- en bedrijfsobligaties: hierdoor nemen de leenkosten toe voor veel kredietnemers.

visie9

Grootste risico: vertrouwensschokken

Vertrouwensschokken lijken het grootste risico te vormen voor de economie van de eurozone. Het is niet ondenkbaar dat Italië binnen een jaar als gevolg van het constitutioneel referendum in een politieke chaos belandt, dat in Nederland de vorming van een nieuwe regering in feite onmogelijk wordt na een monsteroverwinning van de PVV, dat Marine Le Pen de nieuwe president van Frankrijk wordt en dat er in Duitsland een einde komt aan het tijdperk Merkel omdat een rood-rood-groene coalitie aan de macht komt. Wij nemen geen politiek standpunt in over deze wijzigingen en de gevolgen voor het economisch beleid zijn mogelijk niet direct merkbaar of groot. Hoe meer van dit soort veranderingen er echter plaatsvinden, hoe groter de vertrouwensschok zal zijn op de financiële markten. Mochten hierdoor spanningen ontstaan op de markten en in het financiële stelsel in het algemeen, dan zal dit een negatieve weerslag hebben op de economie.

Het monetaire beleid in de eurozone blijft zeer ruim. Wij voorzien geen substantiële toename van de inflatiedruk, afgezien van het feit dat hogere grondstoffenprijzen de totale inflatie opdrijven via sterkere basiseffecten. De kerninflatie blijft naar verwachting echter rond het huidige niveau van 0,8%. De verdere daling van de euro zal hooguit enkele tienden van een procent aan de inflatie toevoegen en bovendien zal hier een langere periode over heen gaan. Wij denken dat de ECB reageert met een verlenging en mogelijk geringe bijstelling van haar obligatieaankoopprogramma. De grootschalige aankopen worden vermoedelijk in eerste instantie verlengd tot september 2017 en daarna nog eens tot maart 2018. De discussie over een mogelijk terugdraaien van het ECB-programma is naar onze mening nu nog prematuur, maar wordt eind 2017 wel actueler. Het meest waarschijnlijk is dat de reductie pas in 2018 zijn beslag krijgt, met een geringe kans dat hiermee al vanaf september 2017 wordt begonnen. Het is erg onwaarschijnlijk dat de ECB haar rentetarieven nog verder zal verlagen. We denken wel dat deze rentes, die nu negatief zijn, dat tot eind 2018 ook zullen blijven.

Obligatierentes zijn het laagtepunt voorbij

De gevolgen voor de obligatiemarkten in de eurozone zijn niet direct duidelijk. De voortzetting van het ruime monetaire beleid en de zeer lage inflatie wijzen in de richting van stabiele obligatierentes. Het effect van de stijging van de obligatierentes in de VS als gevolg van de aantrekkende groei, de hogere inflatie en de renteverhogingen door de Fed zal echter sterker zijn, zodat ook in Europa de obligatierentes een stijgende lijn vertonen.

visie10

Opkomende economieën kampen met krappere financiële condities en protectionisme

De opkomende economieën bevinden zich in een licht opgaande conjunctuurfase. Dit blijkt onder meer uit een brede reeks indicatoren van het ondernemersvertrouwen. Als alles hetzelfde zou blijven, dan zou deze trend vermoedelijk aanhouden. Maar veel blijft juist niet bij het oude. De stijging van de grondstoffenprijzen en de toegenomen concurrentiekracht door de waardedaling van veel valuta’s van opkomende landen zijn positieve factoren. Rusland en Brazilië verkeren sinds 2014 in een pijnlijke recessie maar het einde van de krimp lijkt in 2017 in zicht te komen. Dit zal een positief uitstralingseffect naar andere opkomende economieën hebben.

De stimulering door de Chinese beleidsmakers lijkt het beoogde effect te sorteren en de stabilisatie van de groei in China is gunstig voor veel andere opkomende economieën, in het bijzonder de Aziatische en grondstofexporterende landen.

De grootste risico’s voor de opkomende economieën gaan schuil in het protectionisme en de verkrapping van de financiële condities als gevolg van een sterkere dollar, renteverhogingen door de Fed en sterk oplopende obligatierentes in de VS en andere welvarende economieën (ook wel het Trump tantrum genoemd). De ervaring leert dat dergelijke ontwikkelingen tot problemen kunnen leiden in de opkomende economieën, omdat de uitstroom van kapitaal uit deze landen terug naar de VS de beschikbaarheid van krediet beperkt. Daarnaast nemen bij een depreciatie van de munt en een hogere rente de kredietkosten toe. Dit is een scenario waarmee we in 2017 zeker rekening moeten houden. Belangrijk is de omvang van de kapitaalstromen. Hoe omvangrijker de kapitaalstromen, des te groter het totale negatieve economische effect op de opkomende landen. Wij zijn voorzichtig optimistisch dat dit proces beheersbaar blijft, ook al veroorzaakt het zeker de nodige pijn. Dit voorzichtige optimisme is gebaseerd op meerdere overwegingen. Ten eerste is er sinds de taper tantrum, de plotselinge kapitaalvlucht in 2013 uit zwakkere landen na de aankondiging door de Fed dat zij haar kwantitatieve verruiming zou gaan afbouwen, niet buitensporig veel kapitaal teruggestroomd naar de opkomende economieën. En wat niet is binnengekomen, kan er ook niet uitgaan. Ten tweede is de fundamentele situatie in de opkomende markten volgens ons sterk genoeg om een uitstroom van kapitaal op te kunnen vangen. En ten derde zijn volgens ons de beleidsmakers in de opkomende landen alert en zijn de economie en het financiële stelsel van de opkomende landen voldoende weerbaar. Deze landen vormen echter een zeer heterogene beleggingscategorie, waarbij de gemiddelde cijfers doorgaans de kwetsbaarheid van afzonderlijke landen verbloemen. Bovendien hebben eerdere crises in deze economieën en ook in perifere eurolanden geleerd dat een crisis in een bepaald land altijd een besmettingsgevaar naar vergelijkbare landen met zich meebrengt.

Voorts kunnen protectionistische maatregelen van de nieuwe Amerikaanse regering pijnlijk uitvallen voor de opkomende landemarkten. Het is nog onduidelijk hoe protectionistisch de beleidsagenda van Trump uiteindelijk zal zijn. Wij nemen aan dat deze niet extreem protectionistisch zal zijn maar de risico’s neigen wel naar de negatieve kant.

Als we de tegengestelde krachten die op de verschillende economieën inwerken, tegen elkaar afzetten, denken wij dat de groei in de opkomende economieën als groep in 2017 licht versnelt maar wij zien wel een breed scala aan macro-economische, financiële en geopolitieke risico’s die onze gematigd positieve visie kunnen bedreigen.

Samenvattend zijn we voorzichtig optimistisch dat de mondiale economie het redelijk goed zal doen de komende jaren. Daarbij willen we wel benadrukken dat geopolitieke risico’s niets nieuws onder de zon zijn. Het aantreden van nieuwe spelers op het Amerikaanse en wellicht ook Europese toneel in 2017 maakt het nog lastiger dan anders om economische ontwikkelingen te voorspellen. We staan aan de vooravond van een brave new world.

Fed zit in onmogelijke spagaat

 • Notulen Fed agressiever dan verwacht…
 • …maar marktpartijen zijn niet overtuigd…
 • …wat zorgt voor onzekerheid op de financiële markten

De toonzetting van de notulen van de meest recente vergadering van het FOMC, het beleidscomité van de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve), was iets agressiever dan verwacht. Hierdoor is de kans op een vroegtijdige renteverhoging groter geworden. Voorafgaand aan de publicatie van de notulen hadden de FOMC-leden Loretta Mester van de Cleveland Fed en Eric Rosengren van de Boston Fed ook al een relatief verkrappingsgezinde mening naar buiten gebracht.

Voor- en nadelen

Bij het nemen van een rentebesluit moet de Fed de argumenten van beide kanten tegen elkaar afwegen. Het meest overtuigende argument dat pleit vóór verkrapping van het monetaire beleid is, naar mijn mening, het feit dat de officiële rente lager is dan gerechtvaardigd lijkt op grond van de huidige economische situatie in de VS. De economie is sinds 2009 bezig met een herstel, de werkloosheid is sterk afgenomen en de inflatie loopt op maar de officiële rente is nog steeds uitzonderlijk laag.

Grafiek

Er is naar mijn mening echter geen reden om haast te maken. De favoriete inflatiemaatstaf van de Fed, de kern-PCE, bedraagt 1,6% en ligt dus onder de door de Fed gehanteerde doelstelling van 2%. Het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar is eveneens 1,6%. De Fed haalt dus al enige tijd haar inflatiedoelstelling niet, zij het dat het verschil niet groot is. Omdat de doelstelling al langere tijd niet wordt gehaald, zal de Fed er waarschijnlijk geen punt van maken als de inflatie eventueel de doelstelling iets voorbijschiet. Bovendien is de economische groei helemaal niet zo sterk en leggen verschillende indicatoren nog zwakke plekken bloot. Deze zwakke plekken zijn niet zo erg dat we voor een recessie moeten vrezen, maar ze maken een renteverhoging wel minder urgent.

Een ander punt om rekening mee te houden is dat de monetaire situatie in de afgelopen jaren is verkrapt, ondanks het uitblijven van renteverhogingen (afgezien van de rentestap in december 2015). De beëindiging van het kwantitatieve verruimingsprogramma door de Fed in 2014 en de waardestijging van de dollar tussen medio 2014 en medio 2015 hadden hetzelfde effect als een renteverhoging. Zulke wijzigingen in de monetaire situatie werken met een lange en wisselende vertraging door in de economie. Daarom is het moeilijk om te zeggen of het effect van deze verkrapping al volledig is doorgewerkt in het systeem. Bovendien zijn de credit spreads af en toe opgelopen en blijkt uit de meest recente Senior Loan Officers Opinion Survey van de Fed  dat banken bezig zijn de kredietvoorwaarden aan te scherpen.

Afwijken van wat andere centrale banken doen is ook een punt van overweging. Er is geen sprake van een formele coördinatie van het monetaire beleid in de verschillende landen, maar het is voor een grote centrale bank wel heel ongebruikelijk om een andere kant op te gaan. De gevolgen die dit kan hebben voor, bijvoorbeeld, de valutamarkt kunnen een natuurlijke rem vormen op beleidsdivergentie.

Verrassing

Economen stellen regelmatig de vraag aan de orde of centrale banken de financiële markten moeten verrassen of juist niet. Ik ben van mening dat een verrassing zinvol kan zijn, maar dat voorspelbaarheid de regel hoort te zijn. Gezien de huidige kwetsbare situatie lijkt het onverstandig om met onaangename verrassingen te komen. Ik verwacht dat de Fed dezelfde mening is toegedaan. Als dat inderdaad zo is, moet de Fed, als er serieuze plannen zijn om de rente te verhogen, de markt daarop voorbereiden. De agressievere toon van de recente uitlatingen is misschien inderdaad een poging om de verwachtingen te beïnvloeden.

Maar de markten geloven het niet echt. Het prijsniveau van geldmarktfutures geeft aan dat marktpartijen de kans op een vroegtijdige renteverhoging beperkt achten en er zelfs niet helemaal van overtuigd zijn dat de rente voor het eind van het jaar nog wordt verhoogd, laat staan twee keer, zoals de leden van het FOMC in maart als waarschijnlijk aangaven.

Waarom is de markt niet overtuigd?

De onrust op de financiële markten aan het begin van het jaar was voor de Fed reden om rekening te houden met de internationale ontwikkelingen en zich minder agressief op te stellen. In recente mededelingen verwees de Fed naar de toegenomen stabiliteit op de internationale financiële markten en de lichte verbetering van de internationale economische vooruitzichten. Hiermee vervalt een reden voor grote voorzichtigheid.

Wat de Fed niet goed onderkent, en naar mijn mening ten onrechte, is dat haar beleid en haar communicatie van invloed zijn op de financiële markten. De vriendelijker toon van de Fed eerder dit jaar leverde een belangrijke bijdrage aan de stabilisatie op de financiële markten. De recente agressievere toon heeft al gezorgd voor enkele veranderingen in tegenovergestelde richting. De indices voor de volatiliteit op aandelenmarkten zijn in de afgelopen maanden de bovenkant van de bandbreedte genaderd en valuta’s van opkomende landen beginnen zwakker te worden.

Dit is een patroon waar ik het al eerder over heb gehad. Het Amerikaanse monetaire beleid heeft niet alleen gevolgen voor de Amerikaanse economie, maar ook voor alle in Amerikaanse dollars luidende beleggingen en verplichtingen wereldwijd. De omstandigheden buiten de Verenigde Staten zijn nog steeds kwetsbaar en een hogere dollarrente kan gemakkelijk leiden tot problemen en volatiliteit op de financiële markten en in opkomende economieën, wat ook weer gevolgen heeft voor de VS. De Fed zit in een onmogelijke spagaat.

Hoe kan de Fed hier uitkomen?

Er zijn meerdere opties. Ten eerste zou de Fed zich eenvoudigweg kunnen richten op de binnenlandse economische omstandigheden, zich niets kunnen aantrekken van de marktverwachtingen en kunnen overgaan tot een renteverhoging – misschien al in juni of juli. Dit zou volgens mij een vergissing zijn. Het zou de marktvolatiliteit en negatieve ontwikkelingen in opkomende economieën versterken en ook gevolgen hebben voor de VS. Maar het feit dat ik denk dat het een vergissing zou zijn, betekent niet dat het ook inderdaad een vergissing is en mijn mening speelt zeker geen rol bij het besluitvormingsproces. Toch lijkt een vroegtijdige renteverhoging mij niet het meest waarschijnlijke scenario, hoewel het niet valt uit  te sluiten.

Het is waarschijnlijker dat de Fed blijft wachten. Naarmate de economische groei aanhoudt, het herstel van grondstoffenprijzen doorzet, etc., wordt de mondiale economische situatie sterker. Daardoor kan de VS de rente op een later moment verhogen zonder dat dit grote negatieve gevolgen heeft voor de mondiale financiële markten en de wereldeconomie.

De onzekerheid zal hoe dan ook aanhouden tot de FOMC-vergadering van 15/16 juni en alle Fed watchers zullen ieder woord van de FOMC-leden op een goudschaaltje wegen.

Fed in de greep van boemerangs; omstandigheden elders zijn beter

 • Fed gaat voorbij aan feedback op beleidsstappen
 • Monetair beleid blijft hoe dan ook sterk verruimend
 • Economie eurozone en China zorgen voor positieve verrassingen

De Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve) heeft de rente op de vergadering van april niet gewijzigd, maar de deur wel opengelaten voor verdere verkrapping op niet al te lange termijn. Dit begint een patroon te worden.

Toen de Fed de rente in december verhoogde, gaf zij aan dat dit jaar mogelijk nog vier renteverhogingen zouden volgen. Dit was in overeenstemming met de indicatie die in de tweede helft van vorig jaar steeds was afgegeven. Amper drie maanden later bracht de Fed het aantal verwachte renteverhogingen voor dit jaar terug naar twee. Deze forse aanpassing was vooral terug te voeren op de risico’s die de internationale economische en financiële ontwikkelingen met zich meebrengen.

Recente cijfers uit een groot aantal landen hebben de angst verminderd dat de wereldeconomie in grote problemen dreigt te komen doordat de beleidsmakers – of beter gezegd de centrale banken – nagenoeg al hun kruit hebben verschoten. Uit de verklaring die het FOMC, het beleidscomité van de Fed, afgelopen woensdag afgaf, sprak dan ook minder ongerustheid over de internationale risico’s, al bevatte de verklaring wel de volgende zinsnede: “Het comité blijft de indicatoren voor de inflatie en de mondiale economische en financiële indicatoren nauwgezet volgen.” Met andere woorden, als de mondiale economische ontwikkelingen positief blijven, zal de Fed overwegen het beleid iets verder te verkrappen.

Het boemerangeffect van het Fed-beleid

Wat in de verklaring van de Fed lijkt te ontbreken is een verwijzing naar het effect dat haar beleidsbeslissingen kunnen hebben op de mondiale financiële indicatoren. Toen Ben Bernanke in mei 2013 begon over tapering (terugdraaien van de monetaire verruiming), brak op diverse financiële markten in opkomende landen de hel los. Verschillende valuta’s werden hard getroffen en verschillende centrale banken zagen zich gedwongen om hun beleid te verkrappen teneinde hun nationale munt te steunen.

De indicatie die de Fed in de loop van vorig jaar gaf, had een vergelijkbaar en zelfs nog verstrekkender effect. Er ontstond een forse uitstroom van kapitaal uit opkomende landen en de financiële situatie in deze landen werd aanzienlijk krapper. Dit leidde vervolgens tot een verslechtering van de mondiale economische constellatie. Dat had gevolgen voor de VS en dwong de Fed zich minder agressief op te stellen.

De verbetering van het sentiment in de afgelopen twee maanden houdt in elk geval ten dele verband met de verlaging van het aantal renteverhogingen dat de Fed verwacht door te voeren. Maar je kunt je afvragen of de Fed niet een grote fout maakt door te denken dat de verbetering van de vooruitzichten en het sentiment ruimte biedt voor een verkrapping van het beleid. Het is niet onmogelijk dat een vroegtijdige nieuwe renteverhoging een negatieve uitwerking heeft op het sentiment en de internationale vooruitzichten. Dat geldt vooral als de verhoging vergezeld gaat van relatief agressieve verklaringen. De daaruit voortvloeiende verslechtering van de vooruitzichten zou de Fed – opnieuw – dwingen om zich gematigder op te stellen. De Fed zit dus klem in een
catch-22-situatie: er is sprake van een boemerangeffect.

De oorzaak van dit boemerangeffect is denk ik wel duidelijk en heb ik al eerder genoemd. In de afgelopen jaren zijn buiten de VS grote in dollars luidende schulden opgebouwd; het Amerikaanse monetaire beleid is van invloed op deze schulden. Verder is in veel landen het valutabeleid gekoppeld aan de Amerikaanse dollar. Dit houdt in dat het lokale monetaire beleid ook wordt beïnvloed door het Amerikaanse monetaire beleid.

Inflatie in de VS

Is dit nu echt relevant? Vrij veel mensen die ik spreek, zijn bang dat de inflatie in de VS binnenkort omhoog schiet. Wie zal het zeggen… De inflatie is de afgelopen tijd in de VS hoger geweest dan in bijvoorbeeld de eurozone, ondanks de appreciatie van de dollar sinds medio 2014. Maar het verschil is mogelijk toe te schrijven aan bijzondere factoren, zoals de huren. Bovendien is de ongerustheid over een mogelijke versnelling van de Amerikaanse inflatie de afgelopen jaren steeds onterecht gebleken. Hoe dan ook, de Fed heeft de afgelopen jaren haar inflatiedoel bij lange na niet gehaald. Er valt iets voor te zeggen dat een hardnekkig (iets) te hoge inflatie nodig is om de doelstelling van de Fed weer geloofwaardig, of in ieder geval acceptabel, te maken.

NL1

Yellen maakt indruk

Een ander belangrijk element in deze discussie is de positie van Fed-voorzitter Yellen. Binnen de Fed liepen de meningen lange tijd sterk uiteen maar Yellen lijkt erin te zijn geslaagd om iets meer eenheid te smeden: tijdens de FOMC-vergadering van afgelopen woensdag werd er maar één tegenstem uitgebracht.

Een van de problemen die zich de afgelopen jaren heeft voorgedaan op de Amerikaanse arbeidsmarkt, is de aanhoudende daling van de participatiegraad. Dit is deels toe te schrijven aan demografische ontwikkelingen, maar voor een deel ook aan het feit dat mensen de handdoek in de ring gooien. Mensen die de moed opgeven dat zij nog een baan vinden, vormen zowel een economisch als een maatschappelijk probleem. Het is bekend dat naarmate mensen langer zonder werk zitten of zelfs volledig buiten de arbeidsmarkt staan, het steeds moeilijker voor ze wordt om terug te keren in het arbeidsproces. In eerdere functies heeft Yellen zich op het standpunt gesteld dat de daling van de participatiegraad kan worden omgekeerd door een krappe arbeidsmarkt te creëren. Werkgevers zijn dan gedwongen om mensen die het hadden opgegeven, aan te nemen (en daarna vast te houden). Deze theorie leek niet helemaal te werken, althans niet tot september vorig jaar. Sindsdien laat de participatiegraad echter een opmerkelijk herstel zien. Dat is uitstekend nieuws en ik hoop dat deze ontwikkeling lang doorgaat. Nu de cijfers eindelijk lijken aan te geven dat Yellen’s theorie klopt, zou het voor de Fed behoorlijk riskant zijn om het monetaire beleid agressiever te gaan verkrappen dan de economie en de financiële markten mogelijk aankunnen.

NL2

In dit verband wil ik graag verwijzen naar een toespraak die Yellen eind maart hield en waarin zij stelde dat de risico’s voor monetaire verkrapping asymmetrisch zijn. Zij bedoelde hiermee dat als de Fed te langzaam reageert en de inflatie te sterk toeneemt, dit relatief eenvoudig gecorrigeerd kan worden. Gaat de Fed echter te snel over tot verkrapping en hapert het herstel, dan zijn de middelen om dat te corrigeren slechts beperkt.

De conclusie luidt dan ook dat de Fed heel voorzichtig zal zijn met verdere verkrapping. Op dit moment gaan wij ervan uit dat de Fed de rente dit jaar helemaal niet verhoogt. Maar het is niet ondenkbaar dat de economische omstandigheden voldoende verbeteren om de Fed later dit jaar toch te verleiden tot een renteverhoging. Of er nu al dan niet een renteverhoging komt, de belangrijkste boodschap is dat het verkrappingsproces heel langzaam zal verlopen.

China en de eurozone zorgen voor positieve verrassingen

Intussen lijkt het buiten de VS helemaal niet zo slecht te gaan. De afgelopen maanden zijn de indicatoren voor het ondernemerssentiment in veel landen verbeterd – enkele uitzonderingen daargelaten uiteraard. De meest recente cijfers betroffen de index voor het economisch sentiment van de Europese Commissie, die verbeterde van 103,0 in maart naar 103,9 in april, en het BBP in de eurozone. Dat BBP liet in het eerste kwartaal, niet-geannualiseerd, een verrassend sterke groei van 0,6% k-o-k zien.

Ook de meest recente Chinese cijfers waren verrassend goed. De Chinese beleidsmakers hebben de economie in de afgelopen kwartalen op verschillende manieren gestimuleerd en deze maatregelen lijken (eindelijk) effect te sorteren. De groei van de kredietverlening is versneld dankzij stimulering via het monetair beleid. De autoriteiten lijken daarnaast opnieuw een impuls te hebben gegeven aan de uitgaven aan infrastructuur, zoals blijkt uit de sterke toename van de verkoop van cement. Dit soort ontwikkelingen verdwijnt over het algemeen niet snel. Het is eigenlijk nog te vroeg om hier iets over te zeggen, maar het lijkt erop dat de groei van de Chinese economie iets versnelt. Zoals mijn collega Arjen van Dijkhuizen al heeft aangegeven, hebben de Chinese beleidsmakers teruggegrepen op oude instrumenten om de economische groei te stimuleren. Hiermee zijn de schuldreductie en de verschillende transities binnen de economie verder naar de toekomst doorgeschoven. Op middellange en lange termijn bezien is dat niet goed, maar op kortere termijn is het effect wel positief, doordat veel landen die afhankelijk zijn van China hiervan waarschijnlijk profiteren.

Het beeld dat hieruit naar voren komt is, naar mijn mening, vrij gunstig. De wereldeconomie blijft in een bescheiden tempo groeien, de rampen waarvoor mensen in de afgelopen twaalf maanden bang waren blijven uit en het monetair beleid blijft sterk verruimend.

Stukjes vallen op hun plaats

 • Verschillende onderwerpen hebben de financiële markten het afgelopen jaar angst ingeboezemd
 • Nu het stof neerdaalt, blijkt dat in geen van deze gevallen het meest ongunstige scenario uitkomt…integendeel
 • Helaas steekt nu een nieuwe reeks problemen – van geopolitieke aard – de kop op

Harde landing in China

Minder dan een jaar geleden begonnen de financiële markten zich druk te maken over het risico van een harde landing in China. Niet lang daarna wijzigden de Chinese autoriteiten hun valutabeleid. Dit gaf voeding aan de angst dat zij de waarde van de Chinese munt agressief naar beneden zouden duwen. De omvangrijke uitstroom van kapitaal gaf niet het gevoel dat de beleidsmakers de zaak onder controle hadden.

Inmiddels ziet de wereld er anders uit. Gerichte stimuleringsmaatregelen hebben de Chinese economie gestabiliseerd. Uit de meest recente cijfers ontstaat zelfs de indruk dat de economie aantrekt. De gerapporteerde BBP-groei kwam in het eerste kwartaal uit op 6,7% j-o-j, iets minder dan de 6,8% van het voorgaande kwartaal. De monetaire kant van de economie laat een sterke groeiversnelling zien. De totale kredietverlening ontwikkelde zich in maart heel sterk. De M1-groei is versneld naar 22,1% j-o-j, het hoogste niveau sinds 2010 (M1 is de hoeveelheid geld in omloop volgens een strikte definitie). Ook de verkoop van cement is sterk toegenomen. Hierdoor verbetert het ondernemersvertrouwen, ligt de noodzaak van een depreciatie van de yuan minder voor de hand en is de sterke daling van de valutareserves onlangs omgeslagen in een lichte toename.

Dit is allemaal positief voor de korte termijn en bevestigt onze visie dat de Chinese beleidsmakers problemen wel aanpakken, ook al duurt het soms even. Toch moeten we afwachten of de verbetering van de economische omstandigheden op langere termijn stand houdt en welke nieuwe problemen er eventueel door ontstaan. Een van de problemen waarmee China kampt, is het hoge schuldniveau, terwijl de sterke toename van de kredietverlening niet bevorderlijk is voor het proces van schuldafbouw. Ook lijkt het erop dat de meest recente stimulerende maatregel een verhoging van de uitgaven aan infrastructuur is geweest. Daar is niets mis mee (de welvarende economieën zouden dit voorbeeld moeten volgen), maar dit betekent wel een terugkeer naar old-school stimulering, terwijl China juist wilde omschakelen naar new school. Ondanks deze kanttekeningen moeten we volgens mij concluderen dat de ongerustheid over de harde landing die de financiële markten het afgelopen jaar nerveus maakte, overdreven blijkt te zijn geweest. En hier wil ik graag aan toevoegen dat de zaken lopen zoals wij hadden gedacht dat ze uiteindelijk zouden gaan, ook al is ons geduld tot het uiterste op de proef gesteld.

Instortende olieprijs

De sterke daling van de olieprijs leidde tot ongerustheid over het effect op de wereldeconomie. Dat kwam doordat de negatieve gevolgen van een sterke olieprijsdaling (instortende investeringen, solvabiliteitsproblemen bij energiemaatschappijen en hun financiers, reductie van beleggingen door staatsbeleggingsfondsen) zwaarder leken te wegen dan de positieve aspecten (lagere inflatie, meer reële koopkracht voor consumenten). Toen de olieprijs onder USD 30 kwam, zou volgens sommigen de prijs dalen naar USD 20 en ook enige tijd op dat niveau blijven.

Feitelijk bestond er een bredere ongerustheid over grondstofprijzen. Opkomende landen voelden de pijn. Hun valuta’s daalden sterk in waarde. Daardoor ontstond vaak opwaartse druk op de rente in die landen en vertroebelden de vooruitzichten sterk.

Inmiddels ziet de wereld er anders uit. De olieprijs staat boven USD 40, wat de grootste zorg heeft weggenomen. De bredere indicator voor grondstofprijzen, de CRB-index, is sinds het begin van het jaar met 10% gestegen. Wat we nu horen, is dat in de loop van het jaar de onevenwichtigheid afneemt in de verhouding tussen de wereldwijde vraag naar olie en het aanbod. Doordat de kostenbasis van olieproducenten lager is geworden (dankzij technologische vooruitgang of door een depreciatie van valuta’s) is de ongerustheid over hun solvabiliteit afgenomen, al is deze nog niet helemaal verdwenen. En door het hogere prijsniveau is de noodzaak voor staatsbeleggingsfondsen om beleggingen te verkopen duidelijk minder groot geworden.

De verbetering van de olieprijs komt ook tot uiting in de prijs van andere grondstoffen. Dit verlicht de druk op veel opkomende economieën die grondstoffen exporteren. Dit heeft vervolgens de noodzaak van depreciaties verminderd. Valuta’s van opkomende landen hebben de afgelopen maanden dan ook een duidelijk herstel laten zien, waardoor de druk binnen de financiële stelsels van deze landen is afgenomen.

Maar het is nog vroeg. Het olieaanbod is nog steeds groter dan de vraag en de voorraden zijn heel groot. Het herstel van de olieprijs van de afgelopen weken kan op een gegeven moment weer plaatsmaken voor een daling – in ieder geval voor een tijdje. Toch moeten we volgens mij concluderen dat de ongerustheid over de instortende olieprijs die vorig jaar zorgde voor angst op de financiële markten, overdreven blijkt te zijn geweest. En hier wil ik graag aan toevoegen dat de zaken lopen zoals wij hadden gedacht dat ze uiteindelijk zouden gaan, al zaten we er wat de timing betreft een beetje naast.

Recessie in ontwikkelde economieën

Eind vorig jaar en begin dit jaar begonnen mensen zich zorgen te maken over de groeivooruitzichten voor de welvarende economieën en werd er gespeculeerd over een recessie later dit jaar. Een aanzienlijke daling van het ondernemersvertrouwen in de Amerikaanse industriële sector, in combinatie met een inkrimping van de industriële productie, wakkerde deze angst aan. In de meeste landen bleef de dienstensector veel beter op peil, maar de industriële sector loopt voorop in de cyclus. De waardestijging van de dollar sinds medio 2014 vergrootte de druk op Amerikaanse bedrijven.

Inmiddels ziet de wereld er anders uit. De industriële sector lijkt aan kracht te winnen. De cijfers voor de industriële productie verbeteren en het ondernemersvertrouwen binnen de sector is in veel landen iets groter geworden.

Maar ook hier geldt dat het nog vroeg is. De verbetering van de industriële activiteit is van relatief recente datum en gezien de hoge voorraadniveaus zou dit een tijdelijke opleving kunnen zijn. Maar andere economische indicatoren ondersteunen de visie dat de VS en de eurozone niet op weg zijn naar een recessie. De belangrijkste variabele die we in de gaten moeten houden, is misschien wel de ontwikkeling van de bedrijfswinsten. De winstontwikkeling staat in de VS onder druk. De grote vraag is in hoeverre dit wordt veroorzaakt door de energiesector en de sterke dollar. Nu deze variabelen veranderen, zullen de vooruitzichten wellicht iets verbeteren, hoewel stijgende loonkosten het volgende obstakel voor de winstontwikkeling kunnen betekenen. Ondanks deze kanttekeningen moeten we volgens mij concluderen dat de ongerustheid over een dreigende recessie in de VS en Europa, die het afgelopen halfjaar zorgde voor angst op de financiële markten, overdreven blijkt te zijn geweest. En hier wil ik graag opmerken dat de zaken lopen zoals wij hadden gedacht dat ze uiteindelijk zouden gaan, ook al hebben wij onze groeiprognoses naar beneden bijgesteld.

Verkrapping door de Fed

Het is moeilijk in te schatten in hoeverre financiële marktpartijen zich echt zorgen maken over het monetaire beleid. Vorig jaar zagen we echter we een forse discrepantie tussen de verwachtingen op de financiële markten over het Amerikaanse monetaire beleid en de communicatie door de Fed over haar plannen. In december zei de Fed nog dat in 2016 de rente vier keer zou worden verhoogd. De markt ging uit van hoogstens twee. En de renteverhoging in december versterkte wellicht de angst dat de Fed agressiever zou optreden dan de wereldeconomie kon verdragen.

Inmiddels ziet de wereld er anders uit. Enkele zwakke plekken binnen de Amerikaanse economie, een nog steeds bescheiden inflatie en ongerustheid over de mogelijke gevolgen van Amerikaanse renteverhogingen voor de wereldeconomie en de wereldwijde financiële condities hebben ervoor gezorgd dat de renteverhogingen nu later worden verwacht. In maart zei de Fed dat de rente dit jaar waarschijnlijk maar twee keer wordt verhoogd, terwijl de prijzen van futures duiden op slechts één renteverhoging.

Maar het is nog vroeg. De Fed kan in reactie op een verbetering van de wereldwijde economische omstandigheden, van gedachten veranderen en zich weer verkrappingsgezinder gaan uitlaten. Toch moeten we volgens mij concluderen dat de ongerustheid over agressieve, voortijdige monetaire verkrapping in de VS die het afgelopen jaar zorgde voor angst binnen de financiële markten, overdreven blijkt te zijn geweest. En hier wil ik graag aan toevoegen dat de zaken lopen zoals wij hadden gedacht dat ze uiteindelijk zouden gaan, ook al hebben wij onze visie op de rentestappen door de Fed aangepast in reactie op veranderende economische omstandigheden en vooruitzichten.

Geen munitie meer

Sinds het begin van de financiële crisis hebben centrale banken in veel welvarende economieën alles in het werk gesteld om een ramp te voorkomen. Ze hebben zich op het pad van onconventioneel monetair beleid begeven en hebben een indrukwekkend aantal stappen op dit pad gezet. Ik zeg vaak dat dit het grootste experiment op het gebied van monetair beleid is geweest dat de mensheid ooit heeft meegemaakt. De uitkomst is onzeker. Vorig jaar startte de ECB een omvangrijk kwantitatief verruimingsprogramma en verlaagde zij de rente verder onder nul. Ook de Japanse centrale bank deed dit. Enkele kleinere centrale banken experimenteerden al met een negatieve rente.

Vooral de negatieve rente leidde in een aantal landen tot hevige discussies. In Nederland organiseerde de Tweede Kamer zelfs een hoorzitting van een dag, waarvoor een groot aantal deskundigen werd uitgenodigd om hun visie te geven op het ECB-beleid. Niemand weet hoe al deze maatregelen zullen uitpakken en hoe negatief de rente kan worden. Maar het idee dat centrale banken, en in het bijzonder de ECB, eigenlijk geen munitie meer hadden, gaf de financiële markten een heel ongemakkelijk gevoel. Wat kan er gedaan worden als er zich een onverwachte schok voordoet en beleidsstimulansen noodzakelijk worden?

De Chief Economist van de ECB, Peter Praet, lanceerde onlangs het onderwerp helikoptergeld. Ik denk niet dat de ECB serieus van mening is dat op korte termijn een dergelijk extreem beleid moet worden gevoerd. Maar ik vind wel dat het moment waarop dit idee is geopperd, slim is gekozen. Ik denk dat Praet drie dingen in gedachten had toen hij sprak over helikoptergeld. Ten eerste zit hij waarschijnlijk niet te wachten op een verdere waardestijging van de euro en hoopt hij dat praten over helikoptergeld zal helpen (toen Ben Bernanke in 2002 impliciet een dergelijke strategie naar voren bracht – ‘we hebben de technologie’- werd de dollar aanzienlijk zwakker). Een tweede reden waarom Praet dit onderwerp mogelijk heeft aangesneden, is dat hij de markten alleen maar wil laten weten dat een centrale bank nooit zonder munitie zit – althans in theorie. Hoewel het beleid van de ECB steeds controversiëler is geworden en ook binnen onze eigen organisatie de meningen over het onderwerp af en toe uiteenlopen, zijn wij het er volledig mee eens dat een centrale bank nooit zonder munitie komt te zitten. Ten derde vond Praet misschien dat hij de wereld in het algemeen moest voorbereiden op een dergelijk extreem beleid, voor het geval dit noodzakelijk mocht worden.

Uiteraard mede dankzij de verbetering van het wereldwijde economische en financiële klimaat, pakt het plannetje van Praet naar mijn idee heel goed uit, al is het natuurlijk nog vroeg. Toch moeten we volgens mij concluderen dat de ongerustheid over het gebrek aan munitie bij de centrale bank die het afgelopen jaar wellicht zorgde voor angst binnen de financiële markten, overdreven lijkt te zijn geweest. En hier wil ik graag aan toevoegen dat de zaken lopen zoals wij hadden gedacht dat ze uiteindelijk zouden gaan, ook al hebben wij de omvang van elk van de door de ECB genomen maatregelen niet correct ingeschat.

Afnemende angst, nieuwe redenen voor angst

De belangrijkste punten van zorg die de markten vorig jaar en eerder dit jaar dwars zaten, nemen af. Maar morgen kan de wereld er anders uitzien. Er kan een nieuwe lijst met zorgwekkende onderwerpen worden opgesteld. Hierop zullen in ieder geval de volgende onderwerpen staan: het referendum over een Brexit in het Verenigd Koninkrijk; de verwachte verlaging van de kredietwaardigheid van Portugal, waardoor Portugees overheidspapier niet langer gebruikt kan worden als onderpand voor liquiditeitsfaciliteiten van de ECB; de prestaties van Griekenland op economisch en beleidsgebied; het mislukken van de pogingen om in Spanje een regering te vormen; dubieuze leningen bij Italiaanse banken; de Europese vluchtelingencrisis; terroristische aanslagen; de oorlog in Syrië; algemene verkiezingen in Frankrijk en Duitsland volgend jaar en het groeiende populisme; en, last but not least, de Amerikaanse verkiezingen en de kans dat Trump tot president wordt gekozen. Er gebeurt altijd wel iets…

Op naar helicopter-geld?

Er kan geen twijfel over bestaan. Sinds de start van de financiële crisis in 2007/08 beleven we het meest spectaculaire experiment op het terrein van monetair beleid dat de mensheid ooit heeft meegemaakt. En zoals per definitie het geval is bij experimenten is de uitkomst ongewis. We hebben zeer omvangrijke liquiditeitssteun voor het financiële systeem gezien, reddingsoperaties voor financiële instellingen, rentes van dichtbij nul en centrale banken die op grote schaal waardepapieren hebben gekocht. Onlangs is de officiële rente in enkele landen zelfs negatief geworden en is er een discussie ontketend over ‘helicopter-geld’. Hoe zijn we hier beland en waar gaat het naar toe? In het navolgende zal ik proberen een aantal vragen hierover te beantwoorden. Het vraag-en-antwoord formaat stelt de lezer hopelijk in staat delen die minder interessant worden gevonden over te slaan zonder het overzicht te verliezen.

Waarom zijn beleidsmakers dit experiment eigenlijk gestart?

De economische krimp in 2008 en 2009 was zo diep dat werd gevreesd voor een herhaling van de depressie van de jaren dertig. Na die depressie hebben economen geconcludeerd dat het monetaire beleid toen veel te krap was gehouden en dat beleidsmakers veel te veel banken hadden laten omvallen. Milton Friedman concludeerde dat de Amerikaanse centrale bank, de Fed, er tenminste deels verantwoordelijk voor was dat een nare recessie in een diepe depressie veranderde.

Ben Bernanke was de baas van de Fed toen de crisis in 2007 uitbrak. In zijn academische loopbaan, voor hij bij de Fed kwam, had hij zich ontwikkeld tot een expert op het gebied van de depressie. De juiste man op de juiste plaats dus. Bernanke was vastbesloten de fouten van het verleden niet te herhalen. Zo speelde hij een belangrijke rol bij diverse reddingsoperaties voor banken en versoepelde hij het monetaire beleid agressief. Tussen september 2007 en december 2008 verlaagde de Fed haar belangrijkste tarief in tien stappen van 5,25% naar 0,25%. De Fed vond dat dit nog niet genoeg was, maar meende dat negatieve rente niet mogelijk was. Daarom startte ze haar eerste opkoopprogramma van obligaties aan het einde van 2008. Binnen dit programma is feitelijk met zogeheten kwantitatieve verruiming begonnen in begin 2009 (toen werden de aankopen van staatsobligaties niet meer ‘gesteriliseerd’). Hierdoor groeide de hoeveelheid basisgeld zeer sterk. Doel was te voorkomen dat de geldhoeveelheid zou krimpen, zoals tijdens de jaren dertig was gebeurd.

De ECB was veel minder doortastend. Wel had ze al in 2007 stevige liquiditeitssteun aan banken verstrekt, maar in juli 2008 verhoogde ze de rente. Dat bleek een vergissing die snel ongedaan werd gemaakt. Tussen oktober 2008 en mei 2009 verlaagde de ECB haar belangrijkste tarief zeven keer, waardoor de refi-rente van 4,5% naar 1,0% werd gebracht. In tegenstelling tot de Fed deed de ECB niet aan kwantitatieve verruiming. Ze kocht tijdens de eurocrisis echter wel beperkte hoeveelheden overheidsobligaties van landen die toen onder druk kwamen.

Wat waren de reacties op dit beleid?

Zoals je kunt verwachten, waren sommige economen positief over dit beleid, vooral dat van de Fed,  terwijl anderen waarschuwden voor het scherp oplopen van de inflatie. De notulen van de Fed laten zien dat sommige leden van het beleidsbepalende comité tegen de meeste renteverlagingen stemden. Je vraagt je af hoe ze daar nu tegenaan kijken.

Is dit experiment succesvol geweest?

Ja, dat vind ik wel, al moeten economische historici dat de komende decennia maar vaststellen. Laat ik twee observaties doen. Ten eerste was de Fed veel agressiever met haar stimuleringsbeleid dan de ECB. Ook zie je dat het economisch herstel in de VS veel overtuigender is geweest. Dat heeft wellicht iets met elkaar te maken. Verder denk ik dat er veel dingen zijn verbeterd terwijl het monetaire beleid zo agressief is geweest. Zo is een depressie voorkomen en zijn we niet in de deflatie beland. Schuldratio’s van Amerikaanse gezinnen zijn fors gedaald terwijl de economie groeide evenals de particuliere consumptie. In Europa is schuld verschoven van zwakke naar sterkere schouders. De kapitaalratio’s van banken zijn duidelijk gestegen. Internationale betalingsbalansonevenwichtigheden zijn sterk gereduceerd. En tenslotte zijn bedrijfswinsten op een behoorlijk niveau gekomen, al staan die juist nu onder enige conjuncturele druk. Ik concludeer hieruit dat het agressieve monetaire beleid succesvol is geweest.

Nadat de Fed de rente ietsjes verhoogde in december 2015 nam de onrust op markten sterk toe. Is dat geen teken dat het beleid alleen maar tot uitstel heeft geleid van de onvermijdelijke economische klap?

Nee, dit is mijns inziens een vergissing. Sommigen menen dat financiële markten sterk zijn ondersteund door het goedkope geld en dat markten zijn geworden als drugsverslaafden. Zelfs een kleine reductie van de inname van het middel leidt tot vervelende afkickverschijnselen. Met deze analogie ben ik het niet eens. Als markten voor meer risicovolle beleggingen echt hoofdzakelijk zijn opgezweept door de lage rente, dan verwacht je dat waarderingsniveaus op deze markten volstrekt extreem zouden zijn. Maar dat is volgens mij niet het geval.

Ook denk ik dat de kleine renteverhoging in december niet de eerste stap van de Fed was op de weg van monetaire verkrapping. Eigenlijk is die weg al ingeslagen toen Bernanke in mei 2013 over tapering begon, waarmee hij bedoelde dat de Fed geleidelijk minder waardepapier zou kopen. Later dat jaar werd met die vermindering begonnen, dat was de tweede stap. En het aankoopprogramma werd in de loop van 2014 beëindigd, de derde stap. Academische studies naar de zogeheten ‘schaduw rente van de Fed’ suggereren dat deze stappen vergelijkbaar zijn met een renteverhoging van zo’n 3%.

Ten derde denk ik dat de verkrapping van de Fed te vroeg komt. Niet alle problemen en onevenwichtigheden zijn voldoende geadresseerd om het beleid te verkrappen. Natuurlijk, de economische groei in de VS is redelijk en de werkloosheid is fors gedaald. Tevens loopt de inflatie wat op. Maar het Fed-beleid beroert niet alleen de Amerikaanse economie, maar het hele dollargebied. De afgelopen jaren is sprake geweest van een forse opbouw van dollar-schuld buiten de VS. Daar heeft het verkrappende Fed-beleid ook invloed op. Zo heeft het Fed-beleid gevolgen voor de mondiale economie, wat vervolgens de VS weer raakt.

De onrust op financiële markten die we regelmatig zien, is een waarschuwing van de markten aan het adres van de Fed.

Terwijl de Fed haar beleid verkrapt, versoepelt de ECB juist verder. Waarom?

Zoals boven al aangegeven, was de ECB veel minder doortastend na het uitbreken van de crisis. Het economisch herstel is in Europa ook veel minder overtuigend. Daarnaast is de inflatie te laag. Verder laat de werking van het kredietkanaal in Europa meer te wensen over dan in de VS.

Zijn die factoren voldoende rechtvaardiging voor negatieve rente?

Dat kunnen we niet precies weten. De ervaring van Japan laat zien dat de beste verdediging tegen deflatie is te zorgen dat je er überhaupt niet in terecht komt.

Sommige mensen zeggen dat de lage rente geen effect meer heeft. Hebben ze gelijk?

Economen hebben op dit punt uiteenlopende meningen. Sceptici betogen dat de ECB de rente kunstmatig laag houdt. Dit verstoort een goede werking van financiële markten, houdt bedrijven in leven die eigenlijk niet levensvatbaar zijn, zet de verkeerde mensen ertoe aan teveel schuld op zich te nemen, staat beleidsmakers in zwakke economieën toe om moeilijke beslissingen ter hervorming van hun economie uit te stellen en maakt het leven van banken lastig. Vaak wordt Albert Einstein geciteerd die heeft gezegd dat het waanzin is om iets steeds te herhalen en toch een verschillende uitkomst te verwachten.

Economen die het ECB-beleid ondersteunen, trekken in twijfel of de rente echt ‘kunstmatig’ laag is. Zij baseren zich op een zienswijze binnen de economie die inhoudt dat er een renteniveau is waarbij de economie in evenwicht is. Dat wil zeggen dat alle productiemiddelen benut worden. Die rente wordt de natuurlijke rente genoemd. Het probleem is dat we niet precies weten waar die rente ligt. Wel is duidelijk dat die rente door de tijd heen kan fluctueren. De centrale bank moet proberen de feitelijke rente zo dicht mogelijk bij de natuurlijke rente te houden. Als ze de feitelijke rente te hoog houdt, zullen de economische groei en de inflatie gering zijn. En als ze de rente te laag houdt, moet sprake zijn van sterke groei, oplopende inflatie en wellicht zeepbellen op financiële markten.

Als ik naar de economie kijk, zie ik eerder het eerste dan het laatste. In deze zienswijze is de rente niet kunstmatig laag, maar is zij laag vanwege de economische omstandigheden: de natuurlijke rente is fors lager dan in het verleden.

Maar de economische groei is toch zeker laag vanwege andere, de groei belemmerende factoren? En monetair beleid kan daar toch weinig aan doen?

Dat is helemaal juist. Terwijl centrale banken alles hebben gedaan om de economie te stimuleren, tonen andere beleidsmakers geen bereidheid het begrotingsbeleid in te zetten als dat nodig zou zijn. Verder zijn de vorderingen bij hervormingen die de economische dynamiek zouden kunnen vergroten ronduit teleurstellend. Het feit dat andere beleidsmakers onvoldoende bijdragen, kan voor een centrale bank echter geen reden zijn dan ook maar niets te doen.

Het debat in Europa gaat nu over helicopter-geld. Wat is dat en is dat een goed of een slecht idee? Milton Friedman heeft deze term geïntroduceerd in 1969. Hij betoogde dat een economie die zich kenmerkt door forse onderbezetting kan worden gestimuleerd door bankbiljetten vanuit een helicopter te strooien. Dat zou de eerlijke vinders aanzetten tot het opvoeren van de bestedingen. Ben Bernanke refereerde aan helicopter-geld in een speech in 2002 toen hij besprak hoe de Fed een dreiging van deflatie kon afslaan. Hij zei “we have the technology”. ECB bestuurslid Peter Praet opperde onlangs dat helicopter-geld eventueel in de eurozone kon worden ingezet als uiterste middel.

Het is niet helemaal duidelijk hoe helicopter-geld in de praktijk zou werken. Een helicopter zal er ongetwijfeld niet aan te pas komen. Waarschijnlijker is dat het zou bestaan uit het monetair financieren van overheidsuitgaven of een teruggaaf van belastingen.

Is helicopter-geld in de eurozone waarschijnlijk?

Nee, zeker niet op korte termijn. Er zijn allerlei hordes. Die variëren van oppositie tegen dit beleid tot juridische complicaties. Bovendien moet je zoiets slechts willen inzetten onder extreme omstandigheden. Nu de economische groei ca 1-1,5% bedraagt en de kerninflatie iets minder dan 1% bedraagt, lijkt helicopter-geld niet te rechtvaardigen. Slechts een forse verslechtering van de economische omstandigheden en de inflatievooruitzichten zou helicopter-geld dichterbij kunnen brengen. Ik vermoed dat Peter Praet dat ook zo ziet. Mijn interpretatie is dat de ECB helemaal niet van plan is helicopter-geld te droppen. Praet probeert slechts mensen ervan te overtuigen dat de ECB een eventuele dreiging van deflatie het hoofd kan bieden met dit instrument. Hij probeert dus verwachtingen te masseren.

Helicopter-geld zou althans in theorie, veel krachtiger zijn dan kwantitatieve verruiming zoals dat tot dusver is doorgevoerd. Bij helicopter-geld wordt er geld rechtstreeks in de economie gestopt. Daarmee wordt het financiële systeem gepasseerd.

Dreigt de eurozone zo niet Zimbabwe te volgen op weg naar hyperinflatie?

Nee. Zimbabwe kreeg te maken met hyperinflatie onder totaal andere omstandigheden. Rampzalig economisch beleid van de regering Mugabe had grote delen van het productieapparaat vernietigd in Zimbabwe. Toen er geen brood meer in de schappen van winkels lag, probeerde de overheid dat te adresseren door het openen van de geldkraan. Dat moest wel tot hyperinflatie leiden. Europa heeft helemaal geen gebrek aan productiecapaciteit. In tegendeel, er is sprake van onderbezetting van het productieapparaat. Het doel van het openen van de geldkraan zou nu juist zijn om de vraag in de economie dichterbij het productiepotentieel te brengen.

Je zou bijna denken dat helicopter-geld een geweldig idee is. Wat zijn de risico’s?

Ik denk dat het papieren geldstelsel dat we hebben helicopter-geld mogelijk maakt. Het belangrijkste risico lijkt me dat mensen het vertrouwen in het geldsysteem verliezen. Dat zou een ramp zijn. Helicopter-geld moet daarom allen in het uiterste geval worden geprobeerd.

Bundesbank President Jens Weidmann en onze eigen Klaas Knot hebben zich onlangs zeer kritisch over het ECB-beleid uitgelaten. Waarop richt hun kritiek zich?

Weidman waarschuwt dat het opkoopprogramma van de ECB de balans van de centrale bank opblaast en dat de ECB zo het risico loopt van significante verliezen. Ik denk dat hij gelijk heeft. De vraag is echter wel wat de gevolgen daarvan zijn. Een centrale bank is geen gewoon bedrijf. Er zijn centrale banken die een negatief eigen vermogen hebben. Een voorbeeld daarvan is de centrale bank van Chili. Die is, als je naar het eigen vermogen kijkt, eigenlijk al lang failliet, maar functioneert zonder problemen. Het risico verbonden aan verliezen bij de centrale bank is dat mensen het vertrouwen in het systeem verliezen, wat in Chili dus niet is gebeurd, en dat de onafhankelijkheid van de centrale bank in het gedrang komt. Ook dat laatste is in Chili niet het geval. Je moet overigens ook vermoeden dat een centrale bank haar onafhankelijk ook kan verliezen als er een depressie ontstaat waartegen de centrale bank niet het uiterste heeft ondernomen. Weidman heeft ongetwijfeld gelijk dat het niet goed is als de ECB (veel) geld zou verliezen. Ik zie dat echter niet gebeuren binnen afzienbare tijd. Ook denk ik dat er omstandigheden zijn waaronder het riskeren van financiële verliezen gerechtvaardigd is om economische rampspoed te voorkomen.

Als we ons richten op de kortere termijn, wat valt er te verwachten van de laatste maatregelen van de ECB?

Ik denk dat de effecten positief zullen zijn. De renteverlaging (de refi is verlaagd van 0,05% naar 0,0% en de depositorente van -0,30% naar -0,40%) zal niet veel gevolgen hebben. Maar dat de ECB binnenkort ook bedrijfsobligaties gaat kopen, zal de financieringskosten voor bedrijven drukken. En de nieuwe, genereuze funding-faciliteit voor banken zal voor deze instellingen een fors positief effect sorteren. Het zou het kredietmechanisme verder moeten ondersteunen.

Gaat dit werken, meneer Draghi?

 • De ECB is met een nieuw pakket maatregelen gekomen om de groei te stimuleren en de inflatie omhoog te krijgen
 • Over de vraag of de ECB de juiste koers volgt, zie je steeds duidelijker twee kampen ontstaan
 • We moeten bedenken dat dit een nooit eerder vertoond experiment is. De uitkomst is onzeker
 • In veel gevallen is voor de kritiek op de ECB geen bewijs
 • Wij denken dat de jongste maatregelen positief uitwerken op de economie van de eurozone

De ECB heeft de groeiprognoses en met name de inflatieprognoses naar beneden bijgesteld. Ze heeft op grond daarvan een aantal nieuwe maatregelen genomen om de inflatie en de economische groei in de eurozone te laten stijgen. In de discussie of de ECB (en trouwens ook andere centrale banken) op de goede weg is, tekenen zich steeds duidelijker twee kampen af. De critici laten zich steeds luider horen. Hebben ze gelijk?

Het is inderdaad een enorm experiment

Het korte antwoord op deze vraag is dat eigenlijk niemand dat echt weet. We bevinden ons op onbekend terrein. En dat is al een tijd zo. Het lijdt absoluut geen twijfel dat we getuige zijn van het grootste monetaire experiment uit de geschiedenis. Misschien moet ik het iets anders formuleren. We zijn er niet alleen getuige van, we maken het mee en zijn er het voorwerp van. Of we het lijdend voorwerp zijn, staat nog te bezien. De uitkomst is onzeker.

Lering uit de jaren dertig

Deze beleidskoers is in 2008 ingezet. De centrale banken waren toen bang dat ze met nietsdoen een herhaling van de depressie van de jaren dertig zouden riskeren. Een van de belangrijkste lessen die economisch historici uit deze periode hebben geleerd, is dat de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve) de zaken toen alleen maar erger heeft gemaakt doordat ze teveel banken failliet liet gaan en toestond dat de geldvoorraad kromp. De centrale banken wilden die fout beslist niet nog eens maken, dus ondernamen en stimuleerden ze steun- en reddingsoperaties voor banken en probeerden ze de geldvoorraad te vergroten. Op dat moment kon dat beleid op de instemming van de meeste economen en commentatoren rekenen.

We zijn nu acht jaar verder. Een depressie is vermeden en op veel, zij het zeker niet alle, zwakke punten is sprake van verbetering. Ik vind dat de eer daarvoor de beleidsmakers toekomt, met name de centrale banken.

Het herstel is nog verre van volledig

Toch blijft de groei mager, gaan de opkomende landen gebukt onder forse, vaak in dollars luidende schulden en daalt de groei in China. De productiviteitsverbetering in de welvarende economieën valt tegen, de potentiële groei is laag en productiecapaciteit wordt op grote schaal onderbenut. Hierdoor is een kwetsbare situatie ontstaan en is de aandacht vooral gericht op deflatierisico’s.

Kritiek op de ECB is moeilijk hard te maken

De critici van het huidige monetaire beleid in het algemeen en de jongste maatregelen van de ECB in het bijzonder komen met een aantal argumenten. Een daarvan is dat een lage rente niet de bestedingen stimuleert, maar juist het tegendeel bewerkstelligt, omdat de burgers zich steeds ongemakkelijker voelen bij de lage en zelfs negatieve rente. Volgens mij is het ontzettend moeilijk om voor die stelling bewijs te vinden. Lagere kredietkosten zorgen dan misschien niet voor veel nieuwe leningen, maar ze doen wel precies wat er op de verpakking staat: ze verlagen de kredietkosten, waardoor kredietnemers meer geld voor andere dingen hebben. Ik begrijp niet waarom we van lagere olieprijzen wel verwachten dat ze de consumptieve bestedingen verhogen maar van lagere kredietkosten niet.

Een ander argument van de critici is dat het gevolgde beleid een bellenblaasmachine is en tot financiële instabiliteit kan of zal leiden. Volgens mij kun je uit het beschikbare bewijs niet opmaken dat er in de diverse beleggingscategorieën zeepbellen zijn ontstaan. Ja, de obligatierente is ontzettend laag, maar gezien de toestand van de economie toch niet te laag. Een oordeel over de aandelenkoersen is lastig, maar uit de gewone koers-winstverhoudingen kun je volgens mij niet concluderen dat ze te hoog zijn. Ik denk echter wel dat de interventies van de ECB op enkele obligatiemarkten tot verstoringen leiden en de gevolgen daarvan zijn lastig in te schatten.

Pensioenfondsen onder druk

Volgens sommige critici moet de rente niet verlaagd, maar juist verhoogd worden. Die redenering kan ik totaal niet volgen. Vooral in Nederland wordt erop gewezen dat de lage rente slecht is voor de pensioenfondsen. Naar mijn mening komt dit alleen maar doordat de netto contante waarde van hun verplichtingen op de marktrente is gebaseerd. Men maakt zich zorgen over de dekkingsgraad van de pensioenfondsen, maar vergeet dat de waarde van de totale activa een recordhoogte heeft bereikt. De 20-jaars swaprente is momenteel iets meer dan 1%. Stel dat een pensioenfonds een dekkingsgraad van 90% heeft. Dat betekent dat het aan 90% van zijn nominale verplichtingen kan voldoen als het op langere termijn een beleggingsrendement van slechts 1% realiseert. Het is moeilijk, zo niet onmogelijk, om perioden te vinden waarin het rendement op een goed gespreide portefeuille twintig jaar lang minder was dan 1% per jaar. Dit betekent natuurlijk niet dat het niet kan gebeuren en volatiliteit op korte termijn kan de problemen verergeren. Maar toch lijkt het gesomber over de pensioenfondsen me wat overdreven.

En verder moeten we niet vergeten wat het doel van dit monetaire beleid is. In 2008 hadden we enorme kredietzeepbellen. Die zijn geknapt en het beleid is er vervolgens op gericht de pijn voor kredietnemers te verzachten. Dat gaat natuurlijk ten koste van de spaarders. Dit beleid is gericht op een herverdeling van vermogen, van spaarders naar kredietnemers.

Te afhankelijk van de centrale banken

Zoals uit het bovenstaande valt op te maken, vind ik het ECB-beleid te rechtvaardigen, al is er sprake van onzekerheid en ongewenste neveneffecten die moeilijk te kwantificeren zijn. Dat betekent niet dat ik vind dat er niets beters te bedenken valt. De potentiële groei in de welvarende economieën, en met name in de eurozone, is teleurstellend laag. Daar kan het monetair beleid weinig aan veranderen. Het is aan de politiek om de groeidynamiek te verbeteren. Hoewel in een aantal eurolanden enige vooruitgang is geboekt met structurele hervormingen, valt het totaalplaatje nog steeds zwaar tegen. Ondersteuning van de economische groei op kortere termijn is niet alleen een kwestie van monetair beleid, maar ook van begrotingsbeleid. Helaas zijn de staatsschulden al hoog. Nog belangrijker in dit verband is dat de begrotingsregels van de eurozone erop gericht zijn buitensporige tekorten te voorkomen. Nu is dat geen onredelijk streven. In sommige omstandigheden is wat meer flexibiliteit om een gecoördineerde stimulans te kunnen geven echter wel degelijk nuttig. Duitsland is een goed voorbeeld. Het land heeft een klein begrotingsoverschot en een enorm overschot op de betalingsbalans. Toch wil het, ondanks de noodzakelijke extra bestedingen in verband met de vluchtelingencrisis, vasthouden aan het begrotingsevenwicht.

Als het begrotingsbeleid niets doet om de economische groei te stimuleren als dat nodig is en het structuurbeleid er niet in slaagt onze economieën dynamischer te maken, worden we te sterk afhankelijk van onze centrale bank. Die wordt dan gedwongen meer onconventionele maatregelen te nemen.

Een sprong in het duister of een val in een zwart gat?

Gisteren zei Nout Wellink, de vorige president van De Nederlandsche Bank, dat de ECB een sprong in het duister doet. Dat klopt denk ik wel. Maar het is beter een weloverwogen sprong in het duister te wagen dan in het zwarte gat van de deflatoire depressie te vallen.

Wat kunnen beleidsmakers doen?

 • Recente cijfers wijzen op verslechtering van ondernemersvertrouwen in Europa en de VS
 • Duurzame goederen vormen een teken van hoop in de VS en duiden op een beter klimaat in de industriesector
 • Fel debat over juiste richting van monetair beleid komt op gang
 • Centrale banken veranderen waarschijnlijk niet van koers: verdere monetaire verruiming maar ook budgettaire stimulering nodig
 • De structurele hervormingen moeten geïntensiveerd worden om het groeipotentieel te vergroten

Door de tegenvallende mondiale groeicijfers en de onrust en volatiliteit op de financiële markten is een hevig debat ontstaan over het economisch beleid en met name het monetair beleid. Opeens klinkt er massaal kritiek op het monetair beleid van de afgelopen jaren: dat is mislukt, destabiliseert de wereldeconomie en moet worden teruggedraaid. Voorstanders beweren het tegendeel. De centrale banken zullen de critici (voorlopig tenminste) geen gehoor geven, want een beleidsomslag zou op een volledig andere monetaire ideologie gestoeld moeten worden. Zo’n ideologische wending is onwaarschijnlijk en zou een sprong in het duister betekenen.

Recente cijfers

De recente economische cijfers vallen over het algemeen nogal tegen, al is er een aantal uitzonderingen. Het ondernemersvertrouwen in Europa en de VS neemt af. De Duitse Ifo-index is in februari sterker gedaald dan verwacht, voor de derde maand op rij.

Grafiek1

De stemmingsbarometer van de Europese Commissie, die ook het consumenten-vertrouwen meet, is in februari voor de tweede opeenvolgende maand gedaald. Ook de PMI’s (meten stemming onder inkoopmanagers) van Markit voor de eurozone bleven in februari achter bij de verwachtingen. Hun tegenhangers in de VS deden het niet beter. Vooral de Markit-PMI voor de dienstensector was even slikken: die daalde van 53,2 naar 49,8. De dienstensector is het lichtpuntje van de economie en dergelijke cijfers kunnen we dus missen als kiespijn. Wel moet gezegd worden dat deze cijferreeks nog nauwelijks een historie heeft.

Om al eerder beschreven redenen lijkt een recessie in de VS me uiterst onwaarschijnlijk. De recente flauwte in Europa is waarschijnlijk het gevolg van de tegenvallende groei van de wereldhandel en het feit dat de waardedaling van de euro zijn effect begint te verliezen. Daar staat tegenover dat de groei in de eurozone een breed draagvlak kent en dus wel tegen een stootje kan.

De inflatie in de eurozone moet goed in de gaten worden gehouden. Het cijfer voor januari is naar beneden bijgesteld en de eerste gegevens voor februari wijzen erop dat de inflatie verder daalt en weer negatief wordt.

Positievere ontwikkelingen zijn dat de kredietgroei in de eurozone aanhoudt (in een zeer bescheiden tempo) en dat het herstel op de Amerikaanse woningmarkt doorzet. Het meest positieve bericht in de afgelopen dagen was misschien wel het Amerikaanse cijfer voor de orders van duurzame goederen. Dat is, na een daling in december, in januari sterk opgeveerd. In combinatie met de recente goede cijfers voor de detailhandelsomzet en de industriële productie in de VS doet dit vermoeden dat de Amerikaanse verwerkende industrie het dieptepunt wellicht is gepasseerd.

Hevig debat over beleid

Beleidsmakers en commentatoren bevinden zich op onbekend terrein. Pas over jaren, of zelfs tientallen jaren, zullen economen een definitief oordeel over deze periode kunnen vellen. Het was ook pas in 1963, toen Milton Friedman en Anna Schwartz hun invloedrijke A Monetary History of the United States publiceerden, dat het beleid van de jaren dertig echt goed beoordeeld werd.

Volgens de critici bewijst de huidige malaise van de wereldeconomie dat het beleid mislukt is. Dat verbaast me. Ik vind dat er sinds 2007-2008 veel vooruitgang is geboekt. Het herstel is volgens mij simpelweg nog niet voltooid. Een terugslag in dit proces betekent niet dat er niet veel ten goede is veranderd. Het betekent evenmin dat het beleid radicaal moet worden omgegooid.

Er is veel verbeterd

Laat ik eens een wat verbeteringen noemen. De wereldeconomie stond in 2008 voor de afgrond en een depressie behoorde beslist tot de mogelijkheden. Die is voorkomen doordat de beleidsmakers doortastend optraden en een stimuleringsbeleid voerden, zowel monetair als budgettair. Het herstel dat in 2009 in de VS inzette, is nog steeds aan de gang. Europa raakte tussen 2011 en 2013 opnieuw in recessie, maar dat hield verband met de eurocrisis. De schuldquote van Amerikaanse huishoudens is sinds 2009 aanmerkelijk gedaald. In Europa is de totale schuld volgens sommigen niet gedaald. Volgens mij zijn de schouders die de schuld moeten dragen wel sterker geworden, en is het systeem dus stabieler.

Verder zijn enkele belangrijke onevenwichtigheden teruggedrongen. De overheids-financiën staan er beter voor. De betalingsbalansen zijn minder scheef. De banken hebben hun kapitaalpositie aanzienlijk versterkt. Bedrijfsbalansen zien er beter uit en de winstgevendheid is over het algemeen goed. En de Europese leiders mogen dan wel steeds lijken te stuntelen, ze zijn er toch maar mooi in geslaagd de euro in rustiger vaarwater te loodsen.

Grafiek2
De vraag die we ons nu moeten stellen, is hoe teleurstellend het economisch herstel echt is. Als we naar de BBP-groei kijken, dan is het herstel heel zwak. Hier staat echter tegenover dat de arbeidsmarkt zich min of meer net zo heeft ontwikkeld als in eerdere herstelfasen. Deze combinatie van zwakke BBP-groei maar een ‘normaal’ herstel op de arbeidsmarkt doet vermoeden dat de trendmatige groei veel lager ligt dan in eerdere herstelperiodes. Dat is volgens mij niet iets wat je met monetair beleid kunt oplossen. In tegenstelling tot sommige economen denk ik niet dat het monetair beleid de oorzaak is van de lagere trendmatige groei. Zij stellen dat de rente nu zó laag is dat het interessant is investeringen met een zeer laag rendement te financieren, wat de productiviteitsgroei drukt. Dat argument snijdt geen hout, vind ik. Als dat namelijk zo was, dan zou er fors en steeds meer geïnvesteerd moeten worden, maar daar is geen sprake van.

Mijn interpretatie van de economische ontwikkelingen is dat het herstel na de klap in 2008 nog niet volledig is en dat we meer tijd nodig hebben. De genoemde verbeteringen zijn ten koste gegaan van grotere onevenwichtigheden in andere delen van de wereldeconomie, met name de opkomende markten: overgewaardeerde munten, een te ruim monetair beleid en overmatige kredietverlening. Deze onevenwichtigheden corrigeren zichzelf op dit moment maar dat kost tijd. Dit proces plaagt de welvarende economieën door middel van een trendomslag op de valutamarkten, een lagere economische groei in de opkomende landen en volatiliteit op de financiële markten.

In feite is de VS niet in 2015 maar al in 2013 met verkrappen begonnen

Volgens veel commentatoren onderstreept het feit dat één renteverhoging in de VS al lijkt te hebben bijgedragen aan de onrust, de kwetsbaarheid van het financieel-economische systeem. Daarmee zien ze volgens mij een belangrijk feit over het hoofd. De omslag in het monetair beleid van de VS dateert namelijk niet van december vorig jaar, toen de Fed de rente verhoogde, maar van 2013, toen de Fed begon met ‘tapering’, het terugdraaien van de kwantitatieve verruiming.

Grafiek3

Enkele academici hebben alternatieve methoden bedacht om de gevolgen van onconventionele beleidsmaatregelen op de rente te meten. Daaruit blijkt dat de ‘schaduw-Fed funds rates’ door dit onconventionele beleid ver in de min kwamen te liggen, maar dat er sinds 2013 sprake is van aanzienlijke verkrapping. De economische slapte van de afgelopen maanden is misschien eerder toe te schrijven aan deze feitelijke verkrapping dan aan een te ruim monetair beleid. Als dat klopt zou je, anders dan sommigen aanbevelen, de rente juist niet moeten verhogen.

Ik ben blij dat ik geen centrale bankier ben die tussen deze twee zienswijzen moet kiezen. Voor beide visies valt iets te zeggen, maar ze leiden tot tegengestelde beleidsadviezen. Ik ben meer een voorstander dan een criticus van het huidige beleid. Verder lijkt het me erg onwaarschijnlijk dat centrale bankiers op korte termijn anders gaan denken en hun beleid omgooien. Dat zou een fundamentele verandering van hun overtuiging impliceren. Een beleidsomslag zou ook een sprong in het duister betekenen, en dat is een risico waartoe centrale banken niet bereid zijn.

Ongewenste neveneffecten

Dat betekent niet dat het huidige beleid geen ongewenste neveneffecten heeft, en evenmin dat er niets gedaan moet worden aan de economische zwakte. Toen de Japanse centrale bank onlangs een negatieve rente invoerde, heeft ze geprobeerd de ongewenste effecten voor de banken te beperken door een getrapt systeem te hanteren. Het is nog afwachten in hoeverre dit de banken beschermt – en als het dat doet, hoe effectief het dan nog is als beleidsinstrument. Een ander neveneffect is de uitwerking van de door de centrale banken gecreëerde liquiditeit op de financiële markten. Volgens sommigen worden er massaal zeepbellen geblazen. Dat weet ik nog zo net niet. Er is sprake van een zeepbel als beleggingen consequent veel hoger gewaardeerd worden dan de onderliggende waarde. Het is nog niet zo makkelijk te bepalen of en in hoeverre dat het geval is, maar ik zie op dit moment niet links en rechts zeepbellen ontstaan. Dat neemt niet weg dat beleidsmakers hierop wel alert moeten zijn.

Het is vrijwel zeker dat de ECB op de volgende vergadering van de Raad van Bestuur op 10 maart extra beleidsmaatregelen bekendmaakt om de economische bedrijvigheid te steunen en de inflatie dichter bij het doel te brengen. We mogen ervan uitgaan dat de ECB ook zal proberen mogelijke ongewenste neveneffecten in te schatten en te beperken. Het FOMC, beleidscomité van de Amerikaanse centrale bank (Federal reserve), vergadert een paar dagen later, op 15 en 16 maart, en het zal interessant zijn om te zien in hoeverre de haviken (voorstanders van verkrapping van het monetair beleid) binnen het FOMC voet bij stuk houden. Een tweede renteverhoging is zeer onwaarschijnlijk, maar uit de zogenaamde ‘dot plot diagram’ zal blijken wat de verwachtingen van de afzonderlijke FOMC-leden voor de rest van dit jaar en daarna voor het monetair beleid zijn. In december voorzagen ze nog gemiddeld vier renteverhogingen van 25 bp in 2016. Dat zijn er nu ongetwijfeld minder, maar hoeveel minder? Uit recente uitlatingen van enkele haviken binnen het FOMC valt op te maken dat ze hun opvattingen aanpassen aan de tegenvallende economische cijfers.

Andere maatregelen

Het kan niet zo zijn dat het alleen aan de centrale banken wordt overgelaten om de groei van de economie gaande te houden. Er heerst onder beleidsmakers een algehele onwil om via de begroting stimuleringsbeleid te voeren, ook als dit uiterst wenselijk is. Dat is jammer.

Om de trendmatige groei te verhogen, zijn structurele hervormingen nodig. Helaas wordt daar niet veel haast mee gemaakt: gevestigde belangen houden noodzakelijke hervormingen tegen en beleidsmakers hebben de moed niet om daar tegen in te gaan.

Dit alles zorgt ervoor dat de wereldeconomie maar heel weinig groeit en dat dit voorlopig zo blijft.

Geen apocalyps

 • Financiële markten vrezen effect van lage olieprijzen en een recessie in de VS. Ze vragen zich af of de centrale banken nog munitie hebben
 • Olieprijzen te laag om de huidige productie op peil te houden
 • Angst voor een recessie in de VS is overdreven
 • Centrale banken zijn nog niet door hun munitie heen

Het is nooit makkelijk te bepalen wat er achter onrust op de financiële markten schuilgaat, maar we moeten wel een poging wagen. Volgens mij spelen drie factoren een rol. Ten eerste veroorzaakt de scherpe daling van de olieprijzen allerlei spanningen: de investeringen in de sector zijn sterk afgenomen, het kredietrisico op de oliesector is toegenomen en sovereign wealth funds (door overheden beheerde beleggingsfondsen) in olie-exporterende landen spreken hun reserves aan en doen allerlei activa van de hand. De tweede factor is het nagelbijten over de Amerikaanse economie: raakt die wel of niet in recessie? En ten derde vragen de markten zich af of de beleidsmakers nog over voldoende munitie beschikken, mochten ze die nodig hebben.

De olieprijzen zijn te laag

Onze visie op olie zijn is niet veranderd. De olieproductie is nog steeds hoger dan het verbruik. De productiekosten van de olie die de wereld nodig heeft, zijn echter hoger dan de huidige prijzen. Je kunt dus verwachten dat de productie op een gegeven moment wordt teruggeschroefd en dat de markt zijn evenwicht hervindt. Dat duurt duidelijk langer dan we dachten, maar het principe blijft gelijk. En nu massaal shortposities in oliefutures zijn ingenomen, kan zich elk moment een prijsomslag voordoen.

Zwakke plekken in de Amerikaanse economie

Wij vinden de angst voor een recessie in de VS overdreven. Natuurlijk is de kans op een recessie altijd aanwezig en ja, de Amerikaanse economie kent enkele zwakke plekken. Zo heeft de energiesector duidelijk te lijden van de lage prijzen en de sterk gedaalde investeringen. Eigenlijk draait de gehele Amerikaanse industrie al een tijdje niet zo lekker. Ik denk dat dit komt door de waardestijging van de dollar in de afgelopen twee jaar en de zwakte van de wereldhandel. Na jaren te zijn gestegen, staan de bedrijfswinsten in de VS nu onder druk, wat evenmin een gunstig teken is. Verder zijn de monetaire condities in de afgelopen twee jaar krapper worden. Daar dragen, buiten de sterke dollar, ook de beëindiging van het programma van de Fed voor kwantitatieve verruiming in de loop van 2014, de renteverhoging in december vorig jaar, de steeds ruimere credit spreads en de dalende aandelenkoersen aan bij.

Zolang de consument geld uitgeeft, is een recessie onwaarschijnlijk

Maar er is één overduidelijk positieve factor en dat is de Amerikaanse consument. Die neemt twee derde van de totale bestedingen voor zijn rekening en bevindt zich in een comfortabele positie, dankzij de flinke banengroei, de bescheiden inkomensstijging, de lage inflatie en de stijgende huizenprijzen. Gezinnen hebben bovendien in de afgelopen jaren hun vermogenspositie versterkt, waardoor de schuldquote substantieel is gedaald. Geen wonder dus dat het consumentenvertrouwen groot is.

Er is nogal wat voor nodig om de Amerikaanse economie in een recessie te duwen. In het verleden gebeurde dit door een agressieve monetaire verkrapping, een of andere schok of extreem hoge schulden. Geen van die factoren speelt momenteel een rol. Als de consumptieve bestedingen niet sterk inzakken, is een recessie vrijwel uitgesloten.

Zijn de centrale banken door hun munitie heen?

De grootste zorg van de financiële markten is wellicht dat de beleidsmakers door hun munitie heen zijn. Toen de crisis begon, stond de Fed funds rate op ruim 5% en was er dus volop ruimte voor verlaging. Maar hoe zit dat bij de huidige rentestand? Volgens mij kunnen beleidsmakers ook nu nog veel doen. De rente kan nog steeds omlaag en in een aantal landen is de officiële rente inmiddels negatief. Daarvoor bestaat een duidelijke theoretische onderbouwing. Gezien de toestand van de economie en de lage inflatie ligt de evenwichtsrente – de rente waarbij de economie in evenwicht is en alle beschikbare hulpbronnen worden gebruikt – in een flink aantal landen waarschijnlijk onder nul.

Verder kunnen de centrale banken hun opkoopprogramma’s voortzetten, uitbreiden of opnieuw opstarten. Volgens de critici heeft kwantitatieve verruiming niet gewerkt. Ik ben het niet met hen eens. Maar we moeten wel beseffen dat kwantitatieve verruiming door de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve) gevolgen heeft voor andere landen. In zekere zin zijn het economisch herstel en het terugdringen van de onevenwichtigheden in de VS ten koste gegaan van andere landen waar onevenwichtigheden zijn ontstaan. Andere centrale banken zagen zich namelijk gedwongen om ook een ruime monetaire koers te gaan varen. Zo versnelde de kredietgroei in veel opkomende landen. Deze onevenwichtigheden moeten verdwijnen voordat de wereldeconomie is opgewassen tegen verkrapping, in welke vorm dan ook. Volgens mij heeft de Fed te vroeg de rente verhoogd en de verklaring die Fed-voorzitter Yellen laatst in het Congres aflegde, vond ik teleurstellend. Ze leek te suggereren dat een renteverhoging in maart niet waarschijnlijk is. Ze erkende echter niet dat het monetaire beleid van de VS repercussies heeft voor de rest van de wereld. Ze gaf evenmin toe dat er een verband bestaat tussen de problemen van de opkomende economieën anno 2015 en 2016 en de feitelijke verkrapping door de Fed sinds eind 2013. Ik denk wel dat het besef uiteindelijk zal doordringen bij de Fed en dat verdere renteverhogingen dan van tafel gaan, tenzij de wereldeconomie en de financiële markten zich binnenkort stabiliseren.

Het ultieme wapen tegen een dreigende deflatoire recessie en depressie

Er bestaat, in theorie tenminste, een doeltreffend wapen tegen een deflatoire recessie die uitmondt in een depressie. Ben Bernanke verwees daar tijdens een rede in 2002 al naar: helikoptergeld. Dit kan werken als de overheid meer uitgeeft en die uitgaven monetair worden gefinancierd. Dit is het ultieme wapen en het zal zeker niet op korte termijn worden ingezet. In de eurozone is monetaire financiering van begrotingstekorten zelfs verboden. Maar daar gaat het niet om. Waar het wel om gaat, is dat het instrument in theorie beschikbaar is en zou moeten werken. Een beetje zoals bij nucleaire afschrikking: centrale banken hoeven het wapen niet in te zetten, maar ze moeten de wereld ervan overtuigen dat het wel een optie is.

Kortom: ik heb begrip voor de vele zorgen die beleggers op dit moment plagen. Toch vormen de vooruitzichten voor de wereldeconomie geen grond voor de angst die de financiële markten in zijn greep lijkt te houden. De wereld gaat beslist nog niet ten onder.

Quo vadis centrale banken?

 • De Japanse aandelenmarkt leek niet te weten wat zij aan moest met de nieuwste zet van de BoJ: negatieve rentes
 • Verslechtering van de huidige situatie en de vooruitzichten rechtvaardigt extra stimuleringsmaatregelen van de centrale banken
 • In de eurozone neemt het vertrouwen in de economie af. Dit is ongewenst en moet goed in de gaten worden gehouden.

De Japanse centrale bank (BoJ) verraste na haar beleidsvergadering van afgelopen vrijdag de financiële markten door de rentetarieven voor een deel van de reserves die commerciële banken bij de BoJ aanhouden, te verlagen tot onder nul. De obligatiekoersen veerden op, de yen verloor terrein en de aandelen jojoden op en neer: in eerste instantie stegen de koersen in een kwartier met ongeveer 4%, om vervolgens binnen een half uur zo’n 5% te dalen. De rest van de dag werd het verlies weer goedgemaakt en de beurs sloot 2,8% in de plus. Technische factoren spelen hierbij mogelijk een rol. Toch dienen beleggers zich volgens mij af te vragen hoe ze verdere stimuleringsmaatregelen van centrale banken moeten beoordelen. Het lijkt alsof beleggers eerst euforisch, toen depressief en ten slotte weer euforisch waren.

grafiek1
Onderstrepen extra maatregelen alleen maar dat de maatregelen niet helpen?

Tot nu toe bevorderde het onconventionele monetaire beleid in diverse landen overwegend het vertrouwen onder beleggers. Zij schuwden het risico minder of, zo u wilt, waren bereid meer risico te nemen. Hierin zou wel eens verandering kunnen komen nu beleggers met enkele dringende vragen te maken krijgen. Stel je voor dat de ECB haar stimuleringsprogramma uitbreidt (wat we verwachten) en de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve) de rente minder vaak verhoogt dan de voor dit jaar aangekondigde vier stappen (wat we eveneens verwachten). Een vraag is dan: waarom moeten de centrale banken meer onconventionele maatregelen nemen (of in het geval van de Fed, de rente minder snel verhogen dan ze van plan was)? En als alle tot nu toe genomen maatregelen niet toereikend waren, waarom zou meer van hetzelfde dan nu wel helpen? We bevinden ons op onbekend terrein, dus het antwoord op die vragen ligt niet voor het oprapen. Maar laat ik proberen wat antwoorden te geven.

Een paar suggesties

Voor centrale banken was het moeilijk, zo niet onmogelijk, om te bepalen hoe omvangrijk hun onconventionele maatregelen moesten zijn. De meeste centrale banken hebben een shock-and-awe-strategie gevolgd. Ze deden liever te veel dan te weinig. Dit soort maatregelen werkt door via verschillende kanalen. Uiteraard via de effectenbeurzen, maar ze moeten ook een directer effect op de reële economie hebben. Het effect op de beurzen is mogelijk groter geweest dan op de reële economie. Wellicht waren de maatregelen niet opgewassen tegen de krachten van schuldreductie en deflatie die in de reële economie werkzaam waren.

Een andere invalshoek is dat de onconventionele maatregelen de ontwikkelde economieën in staat hebben gesteld hun schulden terug te brengen zonder alle negatieve gevolgen die dat gewoonlijk voor de reële economie heeft. Tegenover schuldreductie in de ontwikkelde economieën stond schuldopbouw in de opkomende economieën, maar dat proces begint zich nu om te keren. Deze gedachtegang volgend zou je kunnen concluderen dat de centrale banken van sommige landen hun beleid gewoon moeten voortzetten.

De economische cijfers

Uit de vorige week gepubliceerde vertrouwensindex van de Europese Commissie bleek dat het vertrouwen in de economie van de eurozone in januari vrij sterk is gedaald, van 106,7 naar 105,0. Deze index laat sinds eind 2012, met een paar korte onderbrekingen, een stijgende lijn zien. Het is niet duidelijk waar de daling van januari precies aan te wijten is. Misschien lijdt het vertrouwen onder de onrust op de financiële markten, misschien begint het bedrijfsleven in de eurozone de negatieve gevolgen van de zwakke opkomende economieën en wereldhandel te voelen. Eén maandcijfer is nog geen trend, maar het is wel iets om goed in de gaten te houden.

grafiek2

Uit de Amerikaanse cijfers komt een economie met twee gezichten naar voren. In december werden er veel nieuwbouwwoningen verkocht, bijna 11% meer dan in november, en de huizenprijzen stijgen nog steeds. Ook de arbeidsmarkt blijft sterk. Het aantal aanvragen van werkloosheidsuitkeringen daalde afgelopen week van 294.000 naar 278.000. Dat is goed nieuws, maar impliceert nog geen breuk met de stijgende lijn sinds oktober. Het meest positieve signaal voor de Amerikaanse economie was misschien wel de PMI voor Chicago. Die bereikte in januari op 55,6 de hoogste stand sinds januari vorig jaar. Ook het consumentenvertrouwen is onverminderd groot.

De energiesector is duidelijk de zwakste sector van de Amerikaanse economie en betaalt de tol van de aanhoudend lage olieprijzen. De Dallas Fed Manufacturing Activity-index daalde in januari sterk naar de laagste stand sinds 2009. De malaise in de energiesector komt ook tot uiting in de investeringen. Energie is een kapitaalintensieve sector, zodat een forse daling van de investeringen ook duidelijk zichtbaar wordt in de investeringen in de totale economie. De orders voor duurzame goederen zakten in december sterk in: -5,1% m-o-m, zeer waarschijnlijk door de sterk afgenomen investeringen in energie.

grafiek3

De Amerikaanse economie vertoonde wat tegenvallers en wat meevallers en het is dan ook niet vreemd dat de BBP-groei in het vierde kwartaal nauwelijks afweek van de verwachtingen. Dat de economie in totaal slechts +0,7% op jaarbasis is gegroeid, is natuurlijk teleurstellend, maar wel min of meer zoals werd verwacht. De details van het rapport bevatten geen verrassingen. De voorraadvorming en het handelssaldo leverden een sterk negatieve bijdrage aan de groei, de investeringen in bedrijfsinfrastructuur een iets kleinere, maar nog altijd negatieve bijdrage. Het negatieve effect van de voorraadvorming is per definitie tijdelijk.

Sommigen beginnen al weer te spreken over een mogelijke recessie in de VS. Dat lijkt mij zeer voorbarig, zeker op de korte termijn. De fundamentele factoren zijn simpelweg te gunstig voor een recessie. Het is waarschijnlijker dat de groei in de loop van het jaar geleidelijk weer aantrekt.

 

Was olie maar duurder…

 • Lage en dalende olieprijzen zijn gunstig voor energie-importerende regio’s, zoals de eurozone
 • Ze zijn ook ongunstig, omdat ze de economische en financiële stabiliteit en risicovolle beleggingen lijken aan te tasten
 • Een vicieuze cirkel dreigt, waarbij de lage olieprijzen via verschillende kanalen leiden tot lagere economische groei en de lagere groei vervolgens de olieprijzen nog verder drukt, etc.
 • Gezien de economische ontwikkelingen in de eurozone en de VS en ervan uitgaande dat de daling te ver is doorgeschoten, verwachten wij dat de olieprijzen later dit jaar opveren. Geen vicieuze cirkel dus

Ik had nooit gedacht dat ik zou hopen op, laat staan bidden om, hogere olieprijzen, maar dat doe ik nu wel. Lage olieprijzen zijn goed voor landen die netto energie importeren, zoals de landen in de eurozone. De zwakke oliemarkt lijkt echter zeer grote negatieve gevolgen te hebben voor de wereldwijde economische en financiële stabiliteit en voor risicovolle beleggingen.

Lage olieprijzen: goed of slecht?

In het verleden was een daling van de olieprijzen, en vooral een daling die voortkwam uit de aanbodkant van de markt, goed voor ons soort economieën. In economisch jargon reflecteert een sterke daling van de olieprijzen een positieve aanbodschok. Maar deze keer lijkt het effect alleen maar slecht. Misschien is het meer een kwestie van gradatie. Lagere olieprijzen zijn meestal welkom, maar als de prijzen dalen naar een extreem laag niveau, veroorzaakt dat spanningen die meer negatieve dan positieve gevolgen kunnen hebben.

Olieprijzen drukken inflatieverwachtingen

De aanbodschok is op zich gunstig. De daaruit voortvloeiende lage olieprijzen hebben op dit moment via meerdere kanalen een ongunstig effect. Ten eerste hebben de lage olieprijzen de inflatie gedrukt naar een niveau waar de centrale banken niet blij mee zijn. De olieprijzen hebben de inflatieverwachtingen in hun val meegesleurd. In economisch jargon heet dit dat de inflatieverwachtingen zijn losgeslagen. Dit baart onder meer de ECB zorgen, omdat de centrale bank van mening is dat de inflatieverwachtingen van invloed zijn op het gedrag van mensen en dat de huidige lage inflatieverwachtingen deflatie dichterbij brengen. Ik kan die logica niet helemaal volgen. Het is toch niet vreemd dat mensen hun inflatieverwachtingen verlagen als de olieprijs zo ver daalt? Maar mijn twijfels over dit punt zijn niet relevant. De ECB lijkt te hebben besloten dat maatregelen nodig zijn als er niets verandert. Tijdens zijn laatste persconferentie gaf ECB-president Draghi aan dat de centrale bank in actie zal komen. We hebben gezien wat de markt ervan vond toen Draghi in december minder deed dan werd verwacht. Ik verwacht dan ook dat de ECB een herhaling van dat debacle wil voorkomen.

Grafiek

Hoe gaat de ECB de inflatieverwachtingen dan omhoog duwen? De ECB kan de olieprijs niet bepalen of beïnvloeden en moet dus proberen om de feitelijke inflatie op te drijven, en hopen dat de verwachtingen in ieder geval voor een deel volgen. Wat er dan moet gebeuren, is dat de ECB moet proberen de euro naar beneden te krijgen (wat betekent dat de dollar omhoog moet).

Hier kleven twee problemen aan. Ten eerste brengt een hogere dollar het risico met zich mee dat de grondstofprijzen naar beneden gaan, wat het probleem van de lage olieprijzen alleen maar erger maakt. Ten tweede staan veel andere landen voor vergelijkbare uitdagingen en kunnen we niet allemaal tegelijk de waarde van onze valuta verlagen. Als alle valuta’s minder waard worden ten opzichte van de Amerikaanse dollar (wat in feite sinds mei 2014 is gebeurd), komt de VS onder grote druk te staan, wat op een gegeven moment problemen veroorzaakt.

Credit events

Een ander kanaal waarlangs de lage olieprijzen problemen opleveren, is dat hoe langer die prijs laag blijft, hoe groter het risico wordt van een groot credit event in de energiesector (jargon voor het omvallen van ondernemingen). Het is onduidelijk hoe goed het financiële stelsel dit kan verwerken. Deze dreiging maakt mensen dus nerveus. En dat is begrijpelijk.

Sovereign wealth funds

Een derde probleem is dat de lage olieprijzen olie-exporterende landen in grote financiële problemen brengt. Hun overheidsfinanciën zijn diep in de rode cijfers weggezakt en hun betalingsbalans is sterk verslechterd. Ze kunnen in essentie op twee manieren reageren. Ten eerste moeten ze de broekriem aanhalen, wat slecht is voor de wereldhandel, etc. En ten tweede kunnen ze niet veel anders dan hun financiële reserves aanspreken. Dat lijkt ook te zijn gebeurd. Sovereign Wealth Funds (beleggingsfondsen van overheden) hebben in de afgelopen maanden, of misschien al langer, beleggingen verkocht en dit is waarschijnlijk een van de redenen waarom de aandelenkoersen in de afgelopen weken zijn gedaald terwijl de belangrijke economische indicatoren de afgelopen tijd helemaal niet zo slecht waren.

Vicieuze cirkel

Het risico bestaat dat aanhoudende zwakte of een verdere daling van de olieprijzen uitmondt in een vicieuze cirkel. Dit leidt tot de deflatiedruk, waarop veel centrale banken reageren met maatregelen om hun valuta’s te depreciëren. Dit werkt helemaal niet, simpelweg omdat niet alle munten in waarde kunnen dalen, of leidt tot een valutaoorlog, of maakt de dollar nog sterker. Daardoor gaan grondstofprijzen nog verder dalen en neemt de kapitaalvlucht uit opkomende economieën toe. Al deze uitkomsten zijn slecht voor de economische groei en kunnen de grondstofprijzen daarom nog verder drukken.

Bovendien zagen we dat zwakke en dalende olieprijzen tot gevolg hebben dat de olieproducerende landen de broekriem verder aanhalen en dat ze beleggingen liquideren. Dat leidt tot lagere prijzen voor risicovolle beleggingen. Als deze trend aanhoudt, tast dit de economische groei in een groot aantal landen aan. Tot slot vergroten de lage olieprijzen zoals gezegd het risico van een credit event, wat ook ongunstig is voor de wereldwijde groei.

TGIF

Wij zijn nog steeds voorzichtig optimistisch, al zijn we ons wel bewust van de risico’s. Volgens mij is de oliemarkt te ver doorgeschoten en schatten de markten voor risicovolle beleggingen de economie niet voldoende naar waarde. Met andere woorden, de markten voor risicovolle beleggingen lijken ook te ver naar beneden door te schieten (of te zijn doorgeschoten). Het herstel op de oliemarkt van afgelopen donderdag en vrijdag was uiterst welkom en ik hoop dat het doorzet. Pessimisten zullen erop wijzen dat de oliemarkt nog steeds kampt met overaanbod en dat een hernieuwde prijsdaling onvermijdelijk is. Misschien is dat zo, maar bij deze analyse houden ze geen rekening met de extreme shortposities in olietermijncontracten. Wanneer die contracten worden afgewikkeld, kunnen de prijzen weer sterk opveren, ook al overtreft de olieproductie de consumptie.

Per saldo zijn wij van mening dat de wereldeconomie er beter voor staat dan blijkt uit de reactie van de markten. Maar een vicieuze cirkel waarbij de olieprijzen een belangrijke rol spelen, loert om de hoek. Ik wil niet te veel nadruk leggen op onze analyse van de oliemarkt, maar wij gaan wel uit van een hogere olieprijs later dit jaar doordat het overaanbod afneemt en excessieve shortposities worden afgewikkeld. Ik ben ervan overtuigd dat de wereld dringend behoefte heeft aan hogere olieprijzen.